ЗВІТ

директора ліцею перед громадськістю про діяльність закладу освіти в 2020/2021 навчальному році

та перспективи розвитку закладу на 2021/2022 навчальний рік

05.06.2021

 

Ми за школу, в якій цінується Особистість!

Вступ

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. No 178 (далі – Положення про порядок звітування), керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом ліцею та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти представляю Вашій увазі звіт про діяльність директора ліцею та про підсумки роботи колективу протягом останнього року. У своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в ліцеї належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Потужну державу і конкурентноздатну економіку створює згуртована спільнота творчих особистостей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Така особистість, її громадянська позиція, моральні якості, соціальні контакти формуються під час першої системної самостійної діяльності – упродовж навчання. Тому центральну роль у вихованні громадянина, який є особистістю, патріотом та інноватором, має виконувати система загальної середньої освіти – Нова українська школа. Вона має не просто реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві – вона має стати авангардом, рушійною силою цих змін.

Новоборівський ліцей імені Василя Лунька є комунальною власністю Новоборівської селищної ради Житомирської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Новоборівської селищної ради, якому делеговані відповідні повноваження. Основна діяльність ліцею спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти. Освітня стратегія освіти ліцею спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освітніх послуг, орієнтованих на учня, з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, селищної громади, стану соціально-економічного розвитку смт.Нова Борова, запитів громадян і потреб держави, області, ОТГ, селища. Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх завдань гарантується ліцеєм тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

 

Загальна інформація про ліцей

Заклад засновано:

- введено в експлуатацію в 1982 році.

Юридична адреса ліцею: смт.Нова Борова, вул. Шкільна, 5.

Чинний Статут Новоборівського ліцею імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської області у новій редакції затверджено рішенням тридцять сьомої сесії VII скликання Новоборівської селищної ради Житомирської області від 29.05.2019 № 973.

Мова навчання: має статус україномовної.

Структура ліцею: школа І ступеня, школа ІІ ступеня, школа ІІІ ступеня. Навчання завершило 411 учнів у 20 класах (в тому числі: 1 учень за індивідуальною формою навчання та 1 учень за інклюзивною формою навчання). Зарахування учнів до ліцею здійснюється згідно з положенням про зарахування, відрахування за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім першокласників).

Всього працівників 72, з них педагогічних 45 в т. ч. на постійній основі – 42, (з них 5 соціальна відпустка) та обслуговуючого персоналу – 27; в т. ч. адміністративного персоналу – 8: директор – 1, заступник директора з навчально-виховної роботи1, заступник директора з науково-методичної роботи – 0,5, заступник директора з виховної роботи – 0,5, педагог-організатор – 1, соціальний педагог – 1, практичний психолог – 1, завідуючий господарством 1. Протягом всього періоду свого існування школа зберегла та примножила свої традиції: академічність у навчанні, демократизація системи управління, дитиноцентризм, саморозвиток та самовдосконалення тощо.

Загальні показники станом на 01.09.2020р.:

1.Мова навчання – українська

2.Кількість класів – 20

3.Загальна кількість учнів станом на 01.09.2020р. – 404 в т.ч. 1-4 класів (8) – 163 учні; 5-9 класів (10) – 204 учні; 10-11 класів (2) – 37 учнів; середня наповнюваність 21 учень.

4.Забезпечення учнів безкоштовним гарячим харчуванням 1-4 класи – 100% і пільгові категорії – 100%.

5.Забезпеченість навчальними кабінетами – 100 %.

6.Забезпеченість підручниками 95%.

7.Площа земельної ділянки 4,1343 га.

Як директор протягом звітного періоду я у своїй діяльності керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. У 2020/2021 н.р. до керівного складу закладу входили: Нечипоренко Л.В. – директор ліцею; Сидоренко В.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Власюк Р.С. – заступник директора з науково-методичної роботи; Зайнчуковська М.Ф. – заступник директора з виховної роботи; Симон О.С. – завідуючий господарством ліцею. Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором ліцею, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність. На посаді директора майже 11 років. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. Всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків.

Робота директора і колективу закладу освіти нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а в чомусь – саме колектив спрямовує директора до тих, чи інших дій. Тому, звітуючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу всього колективу. Велике щастя і удача для керівника, якщо працівники закладу освіти це команда, яка злагоджено працює для досягнення успіху. Лише за даної умови такий педагогічний колетив здатний на великі справи. Я рада, що працюю в колективі однодумців. Керівник педагогічної команди ліцею – директор –забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав та інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям. Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості й розвитку.

Основна мета моєї діяльності, як керівника:

- Забезпечення комфортних та безпечних умов для навчання та праці в школі.

- Вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності.

- Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів.

- Зміцнення позитивного іміджу ліцею та психологічного клімату в педагогічному колективі.

Як директор я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання здобувачів освіти; прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем їх навчання й виховання, спираючись на колективну думку. Одним із моїх функціональних обов’язків є управління навчальним закладом, а саме:

- організація заходів щодо початку і закінчення навчального року;

- комплектація класів, призначення класних керівників, керівників гуртків, завідуючих кабінетами;

- розподіл педагогічного навантаження;

- затвердження розкладів уроків, факультативів, гурткових занять та контрольних робіт;

- організація планування навчально-виховної роботи ліцею;

- використання методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

- організація і проведення ДПА;

-позаурочна робота з навчальних дисциплін;

- робота факультативів, предметних гуртків, олімпіад, екскурсій;

- проведення додаткових занять, консультацій;

- запровадження комп’ютеризації навчання;

- методична робота;

- різні форми роботи з педагогічними кадрами;

- створення творчих груп, упровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду;

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

У 2020/2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей здобувачів освіти, роботу по впровадженню профільного навчання та освітньої реформи в рамках нової української школи (НУШ), організація якісного дистанційного навчання учнів на онлайн-платформах в умовах карантину. Здійснюючи управління ліцеєм, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину з яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням, вчителям-новаторам; таким чином залучаю до вирішення управлінських задач значну кількість педагогічних працівників, даю їм можливість вийти за межі суто вчительської роботи, побачити і зрозуміти механізм роботи та глибинні педагогічні процеси такого багатогранного, чутливого до найменших змін у суспільстві, складного «організму» як школа. Впроваджую передові форми й методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівнів, а щоб орієнтувати інших, треба самій постійно самовдосконалюватись, розвиватись.

Керівництво, здійснення якісного та ефективного внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Час диктує нові вимоги до вчителя, тому вкрай необхідним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що ще через кілька років вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес. Більше 10 років тому ми почали навчання комп’ютерної грамотності вчителів ліцею, а у зв’язку з переходом на навчання в он-лайн режимі в цьому році проводилось навчання педагогів ліцею вчителем інформатики як працювати з ліцеїстами на платформі Human, використовуючи широкі можливості Інтернету.

Разом із заступниками директора ліцею працюємо над демократизацією внутрішньошкільного управління:

- провели експертне оцінювання результативності навчально-виховного процесу;

- провели аналіз змісту освіти: виділили позитивні й негативні аспекти;

- визначили пріоритетні компоненти якості освіти у ліцеї;

- розробили критерії та показники якості освіти на рівні ліцею.

Демократизація внутрішнього контролю дає змогу залучати вчителів, учнів, батьків до здійснення всіх необхідних заходів для підвищення якості навчання й виховання відповідно до потреб держави і суспільства. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішнього контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада ліцею, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Мережа та контингент учнів

На початок 2020/2021 року в ліцеї навчалося 404 учні. Було укомплектовано 20 класів, середня наповнюваність класів – 21 учень. Станом на 01.09.2020 у школі І ступеня було сформовано 8 класів, школі ІІ ступеня – 10 класів, школі ІІІ ступеня – 2 класи. Мережа закладу задовольняє освітні потреби громади селища. Відповідно до рішення виконавчого комітету Новоборівської селищної ради від 11 грудня 2020 № 50 «Про призначення відповідальної особи за ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» ліцеєм створено реєстр даних про учнів закладу, який постійно оновлюється.

 

Рух учнів

Протягом навчального року внаслідок міграційних процесів має місце вибуття та зарахування учнів. Цей процес здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 10.05.2018 № 367). Щосеместрово в ліцеї здійснюється аналіз руху учнів, встановлюються причини їх вибуття. Всі учні, які вибувають з ліцею, підтверджують своє подальше навчання у закладах освіти довідками встановленого зразка. За навчальний рік вибуло з ліцею 7 учнів, прибуло – 5.

 

Організація освітнього процесу

Структура закладу в 2020/2021 навчальному році незмінна:

- початкова освіта (1-4 класи);

- базова загальна середня освіта (5-9 класи) – це основна школа, істотним аспектом якої була завершеність формування ключових компетентностей, продовження допрофільної підготовки;

- повна загальна середня освіта (10-11 класи), мета якої – забезпечення реалізації учнями індивідуальних освітніх потреб.

Упродовж кількох років одним із основних напрямів роботи педагогічного колективу школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. У 2019/2020 навчальному році допрофільна підготовка учнів здійснювалась шляхом введення до варіативної складової спецкурсів, курсів за вибором та виділення годин для підсилення певних предметів (за вибором та побажаннями учнів) та проведення консультаційних занять; профільна підготовка – в двох класах старшої школи (українська філологія). В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами є одним із напрямків роботи закладу. Випускники ліцею стають студентами Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Франка, Житомирського агротехнічного коледжу, Національного педагогічного університету ім. І.Франка; Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Житомирського національного агроекологічного університету, Житомирської політехніки, Вінницького медичного університету. Тісні зв’язки у ліцею із Житомирським вищим професійним технологічним училищем, Головинським вищим професійним училищем нерудних технологій, Державним навчальним закладом «Центр сфери обслуговування м.Житомира. До карантину регулярно проводилися зустрічі з викладачами та студентами цих закладів з метою профорієнтації.

 

Колектив ліцею

Школа – складний механізм. Її функціонування та розвиток забезпечують кваліфіковані кадри, якими директор має не стільки керувати, скільки вміло вести їх за собою і надихати на творчість. Педагогічний колектив ліцею стабільний, зміни в кадровому складі пов’язані лише з виходом у декретну відпустку і відпустку по догляду за дитиною, але вона не впливає на якість навчально-виховного процесу. Йде поступове оновлення кадрового складу. Результати співпраці залежать від вікової структури колективу. Колектив ліцею є організмом, у якому функціонують представники різних вікових категорій – це унікальне поєднання молодості, досвіду та мудрості.

Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:

- адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції, накази, розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне середовище для діяльності ліцею, гарантування прав і свобод підлеглих;

- економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання колективу;

- соціально-психологічних, які впливають на персонал через створення в колективі нормального психологічного клімату й творчої атмосфери.

У 2020/2021 навчальному році навчально-виховний процес у ліцеї забезпечували 45 педагогів (з них 5 – соціальна відпустка, 3 – сумісництво) та 27 обслуговуючого персоналу.

 

Кадрове забезпечення

У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками ліцей був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, володіння комп’ютером, інші характеристики. За якісним складом педагогічних працівників наш заклад є одним з лідерів у місті. Із 45 педпрацівників розподіл за категоріями і педагогічними званнями:

- Вища – 23;

- Перша – 6;

- Друга – 8;

- Спеціаліст – 4;

- 10 тарифний розряд – 3;

- 8 тарифний розряд – 1;

- «Учитель-методист» – 8;

- «Старший учитель» – 5.

 

Атестація педпрацівників

Значну стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів. Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Протягом навчального року згідно з річним планом роботи ліцею, наказом від 18.09.2020р. № 98-од «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників Новоборівського ліцею у 2020-2021 н.р.» було організовано та проведено атестацію 4 педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді. За результатами атестації:

- атестовано на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії: «спеціаліст І категорії» – 1, «спеціаліст вищої категорії» – 1;

- присвоєно кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії» – 2;

- присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» – 1.

 

Підвищення кваліфікації

Педагогічний колектив ліцею постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Згідно з річним планом роботи ліцею підвищили свій професійний рівень та пройшли курсову 30-годинну підготовку всі вчителі. Вчителі співпрацювали з викладачами КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та Сумського державного університету.

Робота зі здібними та обдарованими дітьми

Одним із основних принципів роботи ліцею є виявлення та підтримка в процесі навчання обдарованих та здібних у певних галузях учнів. У школі створено відповідні умови для розвитку інтелектуальної та творчої обдарованості школярів. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю та на виконання комплексної міської програм «Обдарована молодь» адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2020/2021 навчальному році був оновлений інформаційно-аналітичний банк ліцею «Обдарована молодь». Він нараховував 135 учнів, із них: академічна (інтелектуальна) обдарованість – 38 учні; творча обдарованість – 49 учень; спортивна обдарованість48 учнів. У жовтні в ліцеї був проведений І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також організована робота з підготовки та участі учнів ліцею у ІІ етапі (рівень ОТГ), але через карантин ІІІ (обласний) етап було відмінено. Була організована робота спецкурсів та факультативів за вподобаннями та бажаннями учнів; забезпечене інформування про досягнення учнів ліцею; визначені кандидати з числа обдарованих учнів на виплату щорічної премії «Учень року». Робота колективу ліцею, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Так, учні 3-А класу (класовод Леськів В.М.) отримали Диплом III ступеня в обласному конкурсі «Молодь обирає здоров'я». За підсумками ІІ етапу предметних олімпіад маємо 8 призових місць: учні стали переможцями з таких навчальних предметів: українська мова та література – Журавська Софія (вч.Вдовенко О.А.), англійська мова – Кумейко Яна (вч.Гнітецька О.І.) та Позняк Наталія (вч.Сорочинська А.М.), історіяАтанасова Альбіна (вч.Кучер В.А.), правознавство – Кос Дмитро (вч.Кучер В.А.), хімія – Литвинчук Алла (вч.Рудюк О.В.), математика – Симончук Богдан (вч.Зайнчуківська В.І.), географія – Журавська Софія (вч.Щербина В.П.).

 

Результати навчальної діяльності учнів ліцею

У навчальному році, що закінчився:

- на кінець року навчалося 402 учні;

- оцінювалися 274 учні 4-11-х класів;

- результати якості знань учнів за навчальний рік: високий рівень – 20 учнів (7,3%); достатній – 77 учнів (28,1%), середній – 105 учнів (38,3%), початковий – 72 учні (26,3%);

- планується випустити з ліцею – 19 учнів (11 клас);

- нагороджено Похвальними листами за високі досягнення у навчанні – 18 учнів (4-8-ий та 10-ий клас);

- нагороджено Похвальними грамотами за особливі досягнення у вивченні предметів – 3 учні;

- отримали свідоцтво з відзнакою – 3 учні 9-х класів;

- нагороджено Срібною медаллю – 2 учні.

Якість ЗУН – 35,4%, що на 8,3% нижче, ніж за 2019-2020н.р. (становила у минулому році 43,7%).

Найбільше зниження якості знань спостерігається у наступних класах: 5-Б (кл.кер. Сорочинська А.М.) – на 23,7%;

7-А (кл.кер. Федорченко А.С.) – на 21%;

6-А (кл.кер. Зайнчуківська В.І.) – на 20%;

8-Б (кл.кер. Стецюк Л.Т.) – на 15,4%;

5-А (кл.кер. Меринова О.М.) – на 14,6%.

Найвищий % якості знань у 4-А класі (класовод Мошківська Г.М.) – 71,4%.

У середніх класах найвищий % якості знань у 5-А класі (кл.кер. Меринова О.М.) – 46,1%; найнижчий у 8-Б класі (кл.кер. Стецюк Л.Т.) – 0%.

На мою думку, основна причина такого різкого зниження якості ЗУН у цьому навчальному році є недосконала форма дистанційного навчання або повна відсутність можливості такого навчання у частини учнів і повна безконтрольність з боку батьків за навчанням дітей.

Складовою якості освіти є результати підсумкового етапу моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів і моніторинг рівня якості знань учнів за навчальний рік по паралелям класів.

У грудні та травні було здійснено моніторинг ЯЗУ та підведено підсумки на засіданні методичних об’єднань та педради. Упродовж навчального року адміністрацією ліцею вивчався стан викладання предметів згідно з графіком: інформатика, основи здоров’я, мистецтво та фізична культура. Оскільки більшу частину часу учні навчалися в он-лайн режимі, то провести перевірку хімії та основ споживчих знань (курс за вибором) не було можливості. Перевірка цих предметів перенесена на наступний навчальний рік. За наслідками здійсненого контролю видано відповідні накази директора. Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, які викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

 

Інформатизація НВП

Пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

- впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес;

- формування інформаційної культури здобувачів освіти та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

- використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі ДІСО. Активно використовується у повсякденній роботі локальна шкільна мережа. Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація та інформатизація закладу на сьогодні слабо задовольняє потреби НВП. У ліцеї функціонують 2 комп’ютерних класи (один для забезпечення потреб здобувачів освіти середньої та старшої ланки (вік комп'ютерів 15 років тому потребує оновлення), а інший – для початкових класів), 5 класів з мультимедійним обладнанням – це кабінети хімії, біології, географії, математики та історії. На жаль, лише половина кабінетів та приміщень ліцею підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. Продовжується робота з розширення матеріально-технічної бази ліцею. Станом на 31.05.2021 року початкові класи (НУШ) забезпечені комп’ютерною та оргтехнікою і РК-телевізорами з підключенням до мережі Інтернет на 100 %.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес у минулому та цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів упродовж року провели цілий ряд уроків з використанням інформаційних технологій. У зв’язку з карантинними заходами при переході в он-лайн режим навчання більшість педагогів та учнів працювали на освітній платформі Human. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді.

 

Організація методичної роботи

Протягом навчального року у закладі працювало 6 методоб'єднань: вчителів початкових класів та вихователів ГПД, вчителів математики та інформатики, вчителів-словесників, вчителів предметів природничого циклу, вчителів іноземної філології, класних керівників. Окрім того, у ліцеї діють такі методичні підструктури – Школа молодого вчителя, динамічна група вчителів фізичної культури, курсу «Захист України», образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання.

З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, обміну досвідом з методичних напрацювань було проведено такі предметні тижні:

- Тиждень безпеки життя «Знати, щоб себе уберегти і комусь допомогти!» (21.09 – 25.09);

- Тиждень осені «Дарунки пані Осені» (28.09 – 02.10);

- Тиждень точних наук «Від цифр до цифрових технологій» (05.10 – 09.10);

- Тиждень українського козацтва «Ми – нащадки козаків» (12.10 – 16.10);

- Тиждень шкільної бібліотеки «Книга знань завжди відкрита» (19.10 – 23.10);

- Тиждень української писемності «Перлини українського слова» (09.11 – 13.11);

- Тиждень вчителів початкових класів і вихователів ГПД «Серце віддаю дітям» (16.11 – 20.11);

- Тиждень соціально-психологічної служби «Цінності, які нас об’єднують» (30.11 – 04.12);

- Тиждень історичної памяті «Пам'ятаємо минуле – крокуємо в майбутнє» (25.01 – 29.01);

- Тиждень вчителів іноземної філології «Магічний світ іноземних мов» (15.02 – 19.02).

Була проведена ціла низка заходів до 150-річчя від дня народження Лесі Українки та до 207-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

Учні нашого ліцею долучилися до акції до Великодніх свят «Захисникам з любов'ю». Нами було зібрано 4855 грн., на які закуплені і відправлені воїнам АТО різні смаколики та крашанки.

У цьому навчальному році вчителька математики Зайнчуківська В.І. отримала диплом третього ступеня у обласному етапі педагогічної виставки «Сучасна освіта Житомирщини» за створення практичного посібника «Геометрія в нашому житті. Цікаві факти і задачі».

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Виховання є складним, багатоаспектним і багатогранним процесом. У загальному плані під вихованням розуміють організований і цілеспрямований процес формування особистості. У більш широкому значенні виховання – це, по-перше, соціально і педагогічно організований процес створення оптимальних умов для формування людини як особистості; по-друге, це вплив вихователя на особистість вихованця з метою формування в нього бажаних соціально-психологічних, морально-духовних, культурних і фізичних якостей. Підводячи підсумки роботи за рік, слід відзначити, що план виховної роботи виконується згідно нормативних документів. Педагогічний колектив працює над застосуванням системного підходу до організації виховної діяльності, координуючи основні напрями виховання в цілісний природній процес. Зміст системи виховання в ліцеї спрямований на формування в дітей особистісних рис громадянина України, які передбачають розвиток національної самосвідомості, духовності, моральності, художньо-естетичних, правових, трудових, індивідуальних здібностей і талантів. Плануванням охоплені всі напрями виховної роботи. При цьому вирішуємо такі завдання: розвиток індивідуальної творчої особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної гідності, виховання та розвиток потреб здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, їх адаптація в соціальному середовищі.

Відносини між учителем і учнем, в основному, розвиваються на основі співробітництва і ділового партнерства. Учитель і учні рівноправні суб'єкти навчально-виховного процесу. Впродовж 2020/2021 навчального року приділялась увага стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальної участі у спільній діяльності у справі виховання. Контролювалися та вивчалися питання громадського, правового виховання учнів, вплив класного керівника на діяльність дітей, які потребують особливої педагогічної уваги; співпраця з позашкільними, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними закладами. У річному плані є розділи виховної роботи з урахуванням усіх напрямків діяльності: громадянського, національно-патріотичного, превентивного, морально-етичного, художньо-естетичного виховання та творчий розвитку особистості, екологічного, трудового виховання та формування здорового способоу життя, родинно-сімейного, економічного й професійного виховання та розвитку самоврядування, які продовжують реалізуватися в планах класних керівників.

У листопаді 2020 року на засіданні педагогічної ради розглядалось питання: «Піднесення ролі шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів інтересу до книги, до читання». У березні 2021 року серед основних питань було розкрито тему «Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів» та обговорено стан військово-патріотичного виховання в ліцеї. У травні 2021 року на засіданні педагогічної ради про стан виховної роботи з громадянського виховання звітувала заступник директора з виховної роботи Зайнчуковська М.Ф. Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях методичного об'єднання класних керівників: «Духовно творча функція класного керівника. Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку учнів з боку класного керівника» (січень, 2021), круглий стіл «Чотири основні предмети моніторингу; особистість вихованця, дитячий колектив, позиція педагога, організаційні умови» (листопад, 2020), семінар-практикум «Вивчення особистісного зростання школяра як важливого чинника ефективності виховання» (вересень, 2020).

З метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду, творчих ініціатив, освітніх технологій та створення інформаційно-ресурсного банку даних перспективного педагогічного досвіду класними керівниками проводиться робота по систематизації напрацювань з певних тем своєї роботи, створюються портфоліо класного керівника.

Патріотичне виховання та формування національної свідомості

З метою виховання в учнів рис громадянина Української держави, у ліцеї було проведено ряд заходів із застосуванням сучасних форм їх проведення, з використанням інтерактивних компонентів. На жаль, у цьому році через карантинні обмеження особливою різноманітністю вони не відрізнялись, але все ж проводились з обмеженою кількістю учасників – спортивні ігри, години спілкування, круглі столи, інформативні п’ятихвилинки, акції, міні-флеш-моби тощо. Протягом року проходила акція «Збирай кришки на протези для воїнів». Учні 4-А класу представили літературно-музичну композицію «З Україною в серці» (жовтень).

Ціла низка заходів була проведена до Дня визволення України від фашистських загарбників, із вшанування пам'яті жертв Голодомору, участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та Всеукраїнській акції «Запали свічку», квест «Козацька слава живе у віках», проект-дослідження «Всім серцем любіть Україну свою» (2-Б кл.), день пам'яті жертв Голокосту та пам'яті героїв Крут.

З 09 по 12 березня у ліцеї проводився Шевченківський тиждень, під час якого відбувся ряд заходів – літературно-музична композиція «Тарас Григорович Шевченко – безсмертний кобзар українського народу» (3-Б кл.) та «Славетний син великого народу» (5-Б кл.), конкурс виконавців художнього слова імені Тараса Шевченка та конкурс читців творів Тараса Шевченка, де наші учні стали переможцями у різних вікових категоріях.

Правове виховання та профілактика шкідливих звичок

Підготовка дітей до усвідомлення сутності, наслідків негативних соціальних явищ, ціннісного ставлення до власного життя і життя інших, формування правової культури, що передбачає активну протидію випадкам порушення законів постійно в центрі уваги педагогічного колективу ліцею. Правове виховання учнів, спрямоване на формування навичок правової культури та попередження правопорушень серед учнів. Згідно з річним планом роботи ліцею питання профілактики правопорушень, злочинності, безпритульності та запобігання дитячий бездоглядності серед учнів у вигляді інформацій та звітів регулярно розглядаються на нарадах при директорові та раді профілактики.

У ліцеї ведеться облік дітей, які виховуються в сім’ях соціального ризику, за необхідністю порушується питання про притягнення до відповідальності батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків. У закладі освіти працює рада профілактики, засідання якої відбуваються згідно з планом роботи ліцею. В ході засідання розглядаються питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, випадки порушення дисципліни в ліцеї, сім’ї та поза ліцеєм.

З 16 по 20 вересня в України проводиться тиждень «Стоп! Булінг». В рамках тижня соціальним педагогом було проведено відео лекторій «Безпечна школа. Маски булінгу». Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи, вчинки у сфері правових відносин, які свідчать про дієвість правового виховання. Протягом 2020/2021 навчального року на облік в поліції не було поставлено жодного учня ліцею.

Моральне виховання

Прищеплення духовної культури людства, нації, формування в учнів різнобічних потреб та інтересів, вироблення потреби поводити себе відповідно до моральних норм, виховання колективізму, свідомої дисципліни, активне наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських цінностей сприяють вихованню в учнів високих моральних якостей. Протягом року проведені акції «Поспішаймо творити добро» (до Дня людей похилого віку) та «Грані добра» (допомога ветеранам війни). Вчителями молодших класів проведені свята «Зустріч з улюбленою іграшкою» (1-А кл.) та «Мій клас, моя шкільна родина» (1-Б кл.).

Екологічне виховання

Виховувати почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення людини як частини природи, розуміння необхідності дотримання норм природоохоронного законодавства. Розвиток системи інтелектуальних, практичних умінь та навичок, емоційних переживань, пов’язаних із вивченням, оцінюванням та збереженням природи рідного краю та власного здоров’я – одне з найголовніших завдань виховної роботи у ліцеї. Ось невеликий перелік зробленого в цьому навчальному році: тематичний тиждень осені «Дарунки пані Осені», конкурс поробок та композицій «Барвиста осінь», літературно-музична композиція «Сусіди по планеті, або історія однієї кішки» (3-А кл.) та «Любов до рідної землі в своїх ділах не погаси» (2-Б кл.), щорічна акція «Годівничка». Діти беруть участь у Всеукраїнських акціях «За чисте довкілля», «День благоустрою».

Естетичне виховання

Залучення учнів до системи культурних цінностей українського народу, світового співробітництва, формування в учнів різнобічних потреб самореалізації свого творчого потенціалу у різних видах діяльності, потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності формується завдяки участі учнів в різноманітних творчих конкурсах.

У цьому напрямку було проведено літературно-музичну композицію «Віночок вити – життя любити» (4-Б кл.), проект-дослідження «Хустка – берегиня роду» (3-Б кл.), День вишиванки, тематичні виховні години.

Вихованці вокального гуртка представляли наш ліцей на фестивалі колядок.

Через карантинні заходи практично не проводилась туристсько-екскурсійна робота.

Трудове виховання та профорієнтаційна діяльність

Виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств, створення умов для розуміння учнями ролі праці в житті, реальних перспектив її в умовах ринкової економіки, виховання психологічної готовності до праці (позитивна установка на трудову діяльність; уміння швидко адаптуватись до нових умов праці); визначення структури учнівського колективу та статусу учня в колективі; виховання лідерів; вивчення інтересів, здібностей, нахилів учнів, формування вмінь відстоювати свою точку зору, культуру, терпимості до іншої точки зору, права на особисте судження є основними орієнтирами при плануванні роботи з профорієнтації.

На дану тематику проведені заходи: тематичні виховні години «Праця прикрашає людину», усний журнал «Винаходи людства» (8-А кл.), літературно-музична композиція «Свято меду» (2-А кл.), конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей», операція «Затишок. Посади дерево, квіти». У бібліотеці ліцею відвідувачі могли побачити виставку поробок «Творими усією родиною» та виставку книг та журналів «Краса своїми руками».

Учні уже традиційно прикрашають ліцей до Дня учителя, новорічних свят. Один раз на місяць проводиться генеральне прибирання кабінетів.

Їз учнями 5-11-х класів проводилась діагностика професійних інтересів та нахилів учнів (квітень 2021).

Виховання відповідального ставлення учня до власного здоров’я

Основною метою в виховані відповідального ставлення учня до власного здоров’я є формування і розвиток фізично, психічно, соціально та морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, формування бережливого й відповідального ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності та найважливішої умови реалізації можливостей особистості; профілактика шкідливих звичок та боротьба з ними; створення сталих мотиваційних установок на здоровий спосіб життя. Традиційно на початку року в ліцеї проводиться Олімпійський тиждень, в рамках якого були проведені: флеш бук «Видатні спортсмени України», відкритий мікрофон (соціальне дослідження) «Яким видом спорту я б хотів займатися?», квест «Я здоров'я бережу, сам собі допоможу». Через карантинні обмеження та погодні умови в цьому році традиційний загальношкільний День здоров’я проводився у жовтні біля водосховища селища.

У рамках Тижня безпеки життя було виготовлено папки-пересувки на різну тематику з питання збереження здоров'я людини та представлена їх виставка-презентація; проведені тематичні п’ятихвилинки «Про лінь забудеш, здоровим будеш!»; виступ агітбригади юних інспекторів руху; виступ агітбригади ДЮП. На батьківських зборах було розглянуто питання «Ціннісь і неповторність людського життя». Соціальний педагог оформила агітаційний стенд «Знати, щоб жити».

Під час Всеукраїнського тижня протидії булінґу проведено відео лекторій «Безпечна школа. Маски булінґу». Соціальний педагог провела відкритий виховний захід «Світ без насилля». У конкурсі плакатів «Молодь обирає здоров'я» брали участь учні 5-11-х класів.

Класними керівниками протягом навчального року проведено бесіди, інформаційні хвилини, повідомлення щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії; з протипожежної тематики, правил дорожнього руху, безпеки на воді та інші. Під час проведення двотижневика «Увага! Діти на дорозі!» класними керівниками акцентовано увагу на безпеку на дорозі та в транспорті.

Вже традиційними стали турніри з футболу, волейболу, настільного тенісу. Дітям дуже подобається змагатись в інтелектуальних іграх «Що? Де? Коли?» та «Брейн-ринг». Протягом року в школі функціонують гуртки різноманітних напрямків, в тому числі й спортивних, під час занять у яких діти долучаються до здорового способу життя.

 

Позакласна та позаурочна робота

Важливою складовою виховної роботи в ліцеї є охоплення учнів гуртковою позакласною та позаурочною роботою, що дає можливість продовжити процес формування лідерських, творчих якостей, соціальної активності учнів. У ліцеї працює 13 гуртків та 6 спортивних секцій з футболу, баскетболу, волейболу та тенісу. Гуртки працюють за такими напрямами: еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, спортивний, літературно-драматичний та туристсько-краєзнавчий. Гуртковою та спортивною роботою на базі ліцею охоплено 243 учні, що становить 60,3 % від загальної кількості учнів ліцею. Ще частина учнів відвідують гуртки та клуби за інтересами поза ліцеєм: музична школа, ЦДЮТ, Іршанський будинок культури (танцювальний гурток), спортивна школа.

 

Учнівське самоврядування

Значне місце у виховній діяльності ліцею посідає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. За ініціативи учнівського парламенту заплановано та проведено ряд заходів, які викликали інтерес серед учнів ліцею та дорослих. Це і концерт до Дня учителя (жовтень, 2020), ігрова програма з елементами тренінгу «Лідерство – це дія», випуски стіннівок, конкурс колядок і щедрівок «Ой колядки і щедрівки, пісні радості зими», рейди-огляди «Твій зовнішній вигляд» і «Відвідування та запізнення».

Проведено акцію «Посади дерево», «Кришка на протези», «Годівничка», «Волонтер», «Милосердя» (допомога дітям пільгового контингенту), започатковано акцію «Сортування сміття». Учасники волонтерського руху протягом року двічі проводили збір домашніх продуктів харчування, крашанок, пасочок, традиційних українських страв для відправки воїнам АТО до Новорічно-різдвяних та Пасхальних свят, щоб вони відчули домашню атмосферу цих родинних свят та любов і турботу від тих, кого вони захищають.

Співпраця учнівського самоврядування з колективами класів та педагогічним колективом ліцею у виконанні планів та завдань, передбачених річним планом роботи ліцею, дали свої позитивні результати.

 

Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота

На базі ліцею у 2020/2021 навчальному році працювало 6 секцій спортивного спрямування (баскетбол, волейбол, футбол для 2-х вікових категорій, теніс), які відвідували 110 учнів, що складає 27,3% від загальної кількості учнів ліцею. Упродовж навчального року учні ліцею брали участь у змаганнях різного рівня:

- чемпіонат України з фут залу U-11 (Вища ліга) сезону 2020-2021рр. (грудень-березень) – V місце;

- Всеукраїнський турнір з футболу «Радомишльська весна – 2021» 2010 рік народження (15-17 травня 2021р.) – I місце;

- команда «Оріон» I ліга (2007, 2008 рік нар.) та команда «Оріон» (2009, 2010 рік нар.) бере участь у Чемпіонаті області з футболу, який триває з вересня 2020р. Закінчення Чемпіонату в червні 2021 року.

 

Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму

У ліцеї наявна система профілактичної роботи з питань БЖД, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Педагогом-організатором і класними керівниками складена папка з матеріалами, в якій представлені розробки виховних заходів та відео уроки за темами: «Правила дорожнього руху», «Правила протипожежної безпеки», «Запобігання отруєнням», «Правила безпеки під час користування газом», «Правила безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами», «Правила безпеки на воді», «Правила безпеки при користуванні електроприладами», «Поводження з джерелами електроструму». Ліцей співпрацює з «Укрзалізницею» в питаннях забезпечення безпечності учнів на коліях залізничних станцій та перегонів. В коридорах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих.

За період 2020/2021 навчального року було зафіксовано 4 випадки травмування учнів, що сталися в побуті; під час навчально-виховного процесу не було випадків травмування учнів.

 

Охорона здоров’я

У ліцеї постійно проводиться аналіз стану здоров’я учнів; аналіз захворювань учнів; аналіз гострої захворюваності дітей; оформляються листи здоров’я на кожен клас. Адміністрація ліцею забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах». Питання щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання розглядалися на інструктивно-методичних нарадах, на засіданнях Ради закладу.

 

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

У ліцеї систематизована робота із соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року соціальним педагогом разом із вчителями двічі було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей з пільгових категорій у вересні та січні, складено акти обстеження. На початку навчального року проведено соціальний моніторинг, за результатами якого було складено соціальні паспорти класів та ліцею, в яких вносились необхідні зміни протягом року. За даними моніторингу станом на 31.05.2021 року на шкільному обліку перебуває: дітей, позбавлених батьківського піклування – 7, дітей з малозабезпечених сімей (за довідками) 3, дітей з інвалідністю 5, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 31, всього дітей у багатодітних сім’ях, що навчаються у ліцеї 80, діти військовослужбовців, що перебувають або перебували у АТО та ООС – 19.

На підставі спостережень виховну роботу на навчальний рік було сплановано, враховуючи такі завдання:

- робота над згуртуванням класного колективу, виховування гармонійно розвинутої особистості, вільної, творчої, з високими моральними якостями;

- гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості;

- національно-патріотичне виховання;

- підтримка та укріплення шкільних традицій.

 

Співпраця з батьками

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. У закладі освіти 4 рази на рік напередодні класних батьківських зборів рада ліцею обговорює важливі для всіх учасників навчально-виховного процесу питання. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація нових освітніх програм тощо.

 

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Робота практичного психолога в 2020/2021 навчальному році була спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими зверталися учні, їх батьки та вчителі. Діяльність здійснювалася за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна робота, корекційно-розвивальна робота, психологічна просвіта, організаційно-методична та профорієнтаційна робота. Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги психолога, а саме: з учнями пільгових категорій, ускладненої поведінки, з дітьми з особливостями розвитку, обдарованими. За результатами діагностики для таких учнів складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні заняття, бесіди, консультації. Продовжувалась робота з психологічного супроводу адаптації першокласників та п’ятикласників. У першому випадку – це адаптація до школи, під час якої відбувається розвиток і вдосконалення комунікативних навичок, уважності, просторових уявлень, формування розумового плану дій та мовленнєвих функцій, розвиток продуктивності психічної діяльності; а в другому – забезпечення наступності в навчально-виховному процесі, для чого необхідно внести зміни у динамічні стереотипи спілкування, діяльності зі збереженням окремих компонентів попереднього соціального досвіду, а цьому сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість.

 

Охорона праці

Протягом року проводилась цілеспрямована робота з питань реалізації державної політики в галузі охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії. З метою створення безпечних умов роботий охорони праці на початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану ліцею. У серпні 2020 року було заміряно контури заземлення й ізоляції електрообладнання. Ліцей в достатній кількості забезпечений засобами пожежогасіння. Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівель ліцею. У всіх навчальних кабінетах створено належні (з позиції безпеки) умови праці та навчання.

За планом роботи ліцею проводимо навчання працівників ліцею з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Відповідно до плану роботи з охорони праці служба охорони праці своєчасно виконувала всі заплановані заходи. У ліцеї є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів ліцею, які ведуться відповідно до нормативних вимог. Відпрацьовано програму вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів ліцею.

Протягом 2020/2021 навчального року випадків виробничого травматизму серед працівників ліцею не було.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія ліцею підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні ліцею проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів. Навчальні кабінети поступово набувають сучасного дизайну, проведено капітальні ремонти освітлення. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, актової зали, спортмайданчиків, що функціонують у закладі, є належним. У плані капітального ремонту на цей рік є ремонт спортивної зали. Це болюче питання вирішувалось 11 довгих років.

П'ять навчальних кабінетів обладнано мультимедійною технікою (кабінети: хімії, математики, географії, біології, історії), підключення до мережі Інтернет із цих п’яти кабінетів має лише кабінет біології. Є два кабінети інформатики, де стоять 2 комплекси комп’ютерної техніки 10+1. За програмою НУШ 1-3-і класи повністю укомплектовані необхідною комп’ютерною технікою.

Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньої, методичною та довідковою літературою, наявність періодичної преси – згідно норм, забезпеченість підручниками – 95%.

Стан території: квітники, огорожі, флагшток для прапора, 2 спортивних майданчики та футбольне поле – перебувають у задовільному стані.

Огляд технічного стану будівель і споруд проведено.Технічні засоби навчання експлуатуються і зберігаються. Заняття фізичною культурою проводяться в спортивній залі та спортивних майданчиках зі спортивним обладнанням. Забезпечення спортивним інвентарем недостатнє.

У їдальні проведено капітальний ремонт з повною заміною технологічного обладнання. Обідня зала розрахована на 76 посадочних місць була оснащена новими меблями (державна субвенція).

Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису, джерелами формування якого є:

-державна субвенція

-кошти місцевого бюджету, передбачені нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти.

Протягом навчального року були виконані такі основні види робіт:

 • вхідна зона в ліцей та капітальний ремонт їдальні (1610810,00 грн. – субвенція; 825778,00 грн. – місцевий бюджет = 2436588,00 грн.);

 • косметичний ремонт актової зали, коридорів, класних приміщень – 16500,00 грн. (бюджетні кошти);

 • косметичні ремонти більшості класних кімнат (побілка, фарбування підлоги) – 11744,00 грн. (добровільні внески батьків).

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладу було придбано:

обладнання для кабінету біології – 259080,00 грн. (бюджетні кошти);

обладнання для кабінету математики – 121610,00 грн. (бюджетні кошти);

обладнання для кабінету хімії – 204483,00 грн. (бюджетні кошти);

обладнання для кабінету географії – 114330,00 грн. (бюджетні кошти);

персональні комп’ютери (1 шт) - 12900,00 грн. (бюджетні кошти);

меблі для їдальні (20 комплектів: стіл+4стільці) – 58700,00 грн. (бюджетні кошти);

технологічне обладнання для їдальні – 377650,40 грн. (бюджетні кошти);

комплект меблів для початкових класів (1 компл.) – 6500,00 грн. (батьківські кошти);

комп’ютерна техніка для НУШ – (2 ноутбуки і 1 принтер) – 23815,00 грн. (бюджетні кошти);

дидактичний матеріал для НУШ (2 компл.) – 26485,00 грн. (бюджетні кошти);

стіл (2 шт.) – 54000,00 грн. (бюджетні кошти);

придбання для інклюзивного навчання – 18583,00 грн. (бюджетні кошти);

дошка класна (3 шт) – 9100,00 грн. (батьківські кошти);

За рахунок бюджетних коштів також було придбано:

-посуд для їдальні (чашки, тарілки по 100 шт.) – 3500,00 грн.;

-медикаменти – 14949,10 грн.;

-миючі засоби та дезінфекуючі розчини – 53050,00грн.

Завдяки фінансовій підтримці батьків проведено косметичні ремонти більшості класних кімнат (побілка, фарбування підлоги). Постійну допомогу ліцею надає підприємець Цибель М.В. (1300 грн.: розчинник та фарба для підлоги – пофарбовано підлогу в кабінеті біології та комбінованій майстерні)

Освітня система ліцею протягом 2020/2021 навчального року продемонструвала свою працездатність. Результати роботи навчального закладу в цілому відповідають потребам соціуму та вимогам держави. У зв’язку із карантинними обмеженнями і частковим переходом до навчання в он-лайн режимі результати діяльності та досягнення за межами ліцею набагато скромніші, ніж були в попередні роки.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

- адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети на підставі аналізу проміжних результатів;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності, тому (як висновок) освітній процес має тенденцію до розвитку;

- у ліцеї прийнято колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань;

- заклад підтримує та зміцнює свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і профорієнтаційних інтересів, здібностей, потреб здобувачів освіти;

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- створено сприятливий партнерський психолого-педагогічний клімат в педагогічному колективі.

 

Завдання на 2021/2022 навчальний рік

Із урахуванням проведеного аналізу після колегіального обговорення стану навчально-виховної роботи відповідно до методичної, виховної проблем педагогічний колектив ліцею протягом нового 2021/2022 навчального року буде продовжувати працювати над реалізацією педагогічної теми: «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як один із шляхів підвищення його ефективності».

Основні завдання для реалізації проблеми ліцею:

1.Забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до умов швидкоплинного світу, вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави та територіальної громади, рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами.

2.Вжиття заходів для приведення мережі ліцею у відповідність до сучасних викликів суспільства, чинного законодавства України.

3.Забезпечення якісного методичного супроводу впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти (НУШ), оперативна допомога вчителям у підвищенні якості всіх видів освітньої діяльності.

4.Забезпечення підвищення якості освіти на основі сучасного науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, підвищення результативності участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів шляхом індивідуалізації розвитку інтелектуальних вподобань учнів.

5.Оновлення та впровадження підходів до диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів та індивідуальних освітніх маршрутів за навчальними предметами відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей.

6.Спрямування роботи на подальшу ефективну підготовку випускників до зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання.

7.Продовження роботи по створенню належних умов для навчання та виховання дітей, створенню здоров’язберігаючого середовища у ліцеї.

8.Спрямування роботи на якісне оволодіння педагогічними працівниками методикою та технологіями віртуальної освіти, інноваційними методиками навчання та виховання.

9.Забезпечення оптимального охоплення навчанням дітей шкільного віку.

10.Формування готовності та розвитку мотивації педагогів до інноваційної діяльностів умовах реальної та он-лайносвіти, реалізації завдань освітньої реформи.

11.Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

12.Впровадження сучасних інтерактивних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні.

13.Створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу.

14.Проведення постійно діючого практичного психолого-педагогічного семінару «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час дистантційного навчання (правила комунікації між усіма учасниками освітнього процесу)».

15.Проведення серії навчальних семінарів «Трансформація методики навчання та нових знань в інформаційний простір в умовах дистанційного навчання».

16.Проведення педагогічної ради «Дистанційна освіта – новий виклик часу та вид партнерства у взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу».

17.Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Я, більш ніж впевнена, що ці завдання під силу виконати колективу нашого ліцею.

 

Директор ліцею Нечипоренко Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оновив(-ла) Анна Федорченко 28.06.2021

Щорічний звіт директора Новоборівської гімназії Хорошівського району, Житомирської області

за 2018-2019 навчальний рік

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу гімназії, оцінити діяльність керівника на посаді протягом 2018/2019 н.р., визначити напрямки розвитку на наступний навчальний рік.

Мета звітування керівника:

Подальше затвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах поваги та позитивної мотивації.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора гімназії, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1. Загальні відомості про навчальний заклад

 

Комунальний заклад освіти «Новоборівська гімназія» Новоборівської селищної ради  розташований за адресою:

12114, смт.Нова Борова

вул.Шкільна, 5

тел. 9-53-06

* Код реєстрації Статуту: 377267911789

* Ідентифікаційний код: 06669263

 

 1. Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом гімназії проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2018 року в гімназії було відкрито 18 класів з кількістю учнів – 381, із них 1-4-х – 8 класів, 5-9-х – 8 класів, 10-11-х – 2 класи. Середня наповнюваність учнів у класах складала 21 учень. Протягом року із закладу освіти вибуло – 3 учні, прибуло – 4.

Мова навчання – українська. Гімназія працювала в режимі п’ятиденного робочого тижня з 8.00 до 18.00. У закладі діє кабінетна система навчання.

  

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту », ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р.

646. «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007р. № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

Всі випускники 9 та 11-го класів 2018-2019н.р. працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:

 

Клас

Випу-щено

10 клас

Інші

школи

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акрид.

 

Навчання за кордо-ном

9 клас

27

18

1

-

6

2

 

Працевлаштування випускників 11-го класу

 

з\п

 

2018-2019 н.р.

 

Усього випускників

14+2 (екстерни)

1.

Вступили до ВНЗ України

7

2.

Навчання за кордоном

-

3.

Вступили до середніх професійних навчальних закладів (технікуми, коледжі)

3

4.

Проф.техн.ліцей

3

5.

Не працевлаштовані

1 (нелегально працевлаштована)

 

 

 

 

 

3.   Кадрове забезпечення та управлінська діяльність

 

3.1. Кадрове забезпечення

 

            Станом на 31.08.2019 у гімназії працює 62 співробітники, з них 41 педагогічних та 21 технічних працівників. 

До складу педагогічного колективу, окрім вчителів, також входить практичний психолог та соціальний педагог. На час навчального року до роботи за строковим контрактом також залучалися вчителі: логопед, музичного мистецтва та фізичної культури.

Кадрова політика гімназії будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників гімназії  проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та проводиться з метою:

     встановлення кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

     активізації професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти  років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2018-2019н.р. атестовано 9 вчителів (23,1%). Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 4-ьом вчителям (Вдовенко О.А., Градовська Л.П., Перегуда С.С., Леськів В.М.). Присвоєні кваліфікаційні категорії вчителям: Федорченко А.С. (ІІ категорія), Кучер В.А. ( ІІ категорія), Ковальчук А.В. ( ІІ категорія), Воробей Л.В. (старший вчитель), Панченко Н.Б. (учитель- методист).

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

-          формування ключових компетентностей;

-          моніторинг якості освітньої діяльності;

-          самоосвітня діяльність педагога;

-          залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

 

3.2. Управлінська діяльність

Основним постійно діючим колегіальним органом управління закладом  та діяльністю педагогічного колективу є педагогічна рада. За звітний період  проведено 10 засідань: 3-и з яких тематичні, а решта організаційні. Для оперативного управління проводилися  наради при директорі (10 засідань). Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників,  поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація  приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Управління закладом здійснюється згідно до річного плану роботи, плану внутрішньо шкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована  й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.        

В наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і  їх проектами. Контрольце важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього  колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.      Враховуючи сучасні реалії, стиль керівництва  є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор  в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідше з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

 

4. Навчально-виховний процес 

 

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну  

В 2018-2019 н.р. 10 та 11-ий класи навчалися за філологічним профілем навчання.

Усі 382 учні переведені до наступних класів:

- учні 1-х класів НУШ отримали свідоцтва досягнень;

- учні 2-х класів – вербально оцінені;

- учні 3-11класів атестовані.

Випущено з гімназії 33 учні: 27 учнів 9 класу, 14 учнів 11 класу та 2 екстерни.

30 учнів нагороджені Похвальними листами.

За статистичними даними оцінювалося 296 учнів 3-11-х класів із 381, що навчалися в гімназії. За підсумками навчального року учні 3-11-х класів гімназії закінчили навчальний рік на високому рівні – 32 учні (10,8%), на достатньому – 98 учнів (33,1%), середньому – 118 (39,9%), початковому – 48 (16,2%).

Якість знань, умінь і навичок учнів гімназії становить 43,9 %, а успішність – 83,8 %.

В порівнянні з минулим роком показник успішності зменшився на 0,3% (становила 44,2 %) проте на 3 учні зменшилась кількість учнів з початковим рівнем знань – 48 учнів (51 учень у минулому році). Найбільшу кількість учнів з початковим рівнем навчальних досягнень мають 9 клас (12 учнів – 44,4 %, кл.керівник Фещенко О.В.) та 6-Б клас (8 учнів – 53,3 %, кл.керівник Стецюк Л.Т.). 2018-2019 н.р.закінчили без початкового рівня знань учні 3-А класу (класовод Зайнчуковська М.Ф.), 4-А (класовод Шкробот О.Т.), 4-Б (класовод Панченко Н.Б.) та 5-А класів (кл.керівник Федорченко А.С.).

Найнижчий якісний показник 23,6 % у 7-Б класі (кл.керівник Воробей Л.В.).

 

Рейтинг

(місце)

Клас

Якісний

показник

Класний керівник

ІII

3-А

55,6 %

Зайнчуковська М.Ф.

IV

3-Б

50 %

Міліченко Л.В.

І

4-А

67,9 %

Шкробот О.Т.

ІI

4-Б

60,9 %

Панченко Н.Б.

V

5-А

47,4 %

Федорченко А.С.

VI

5-Б

47,1 %

Халецька Л.І.

V

6-А

47,4 %

Перун К.О.

XII

6-Б

26,7 %

Стецюк Л.Т.

X

7-А

32 %

Гнітецька О.І.

XIII

7-Б

23,6 %

Воробей Л.В.

VII

8

37,6 %

Філоненко Н.К.

IX

9

33,4 %

Фещенко О.В.

VIII

10

36,9 %

Меринова О.М.

XI

11

28,6 %

Зайнчуківська В.І.

 

Проаналізувавши дані показники, необхідно відмітити, що високий

якісний показник свідчить, про хороші навчальні досягнення учнів, але слід реально оцінювати учнів, щоб оцінка не розходилась зі знаннями, мала свою відповідність, оскільки зараз велике значення приділяється не лише якості показників, а й об’єктивності оцінювання.

Аналізуючи ДПА у 4-х класах слід відмітити, що учні обох класів показали дуже гарні результати, перевіркою яких будуть знання, показані учнями в п'ятому класі.

Українська мова:

Рівень знань:

4-А клас

(вч.Шкробот О.Т.)

4-Б клас

(вч.Панченко Н.Б.)

- високий

17 учнів (60,7 %)

9 учнів (39,1 %)

- достатній

10 учнів (35,7 %)

13 учнів (56,6 %)

- середній

1 учень (3,6 %)

1 учень (4,3 %)

- початковий

-

-

Якісний показник:

96,4 %

95,7 %

 

Математика:

Рівень знань:

4-А клас

(вч.Шкробот О.Т.)

4-Б клас

(вч.Панченко Н.Б.)

- високий

20 учнів (71,4 %)

7 учнів (30,5 %)

- достатній

6 учнів (21,5 %)

11 учнів (47,8 %)

- середній

2 учні (7,1 %)

5 учнів (21,7 %)

- початковий

-

-

Якісний показник:

92,9 %

78,3 %

 

Результати ДПА в 9 класі:

Оцінки початкового рівня мали з української мови – 1 учень (3,8 %); з математики – 7 учнів (26 %); з хімії – 3 учні (11,1 %).

Високий рівень виявили з української мови – 6 учнів (22,2 %); з математики – 6 учнів (22,2 %); з хімії – 5 учнів (18,5 %). Більшість учнів підтвердили свої річні оцінки в межах одного рівня навчальних досягнень.

 

Рівень знань:

Українська мова

(Фещенко О.В.)

Хімія

(Рудюк О.В.)

Математика

(Халецька Л.І.)

- високий

6 учнів (22,2 %)

3 учні (11,1 %)

7 учнів (26 %)

- достатній

9 учнів (33,3 %)

11 учнів (40,8 %)

6 учнів (22,2 %)

- середній

11 учнів (40,7 %)

8 учнів (29,6 %)

8 учнів (29,6 %)

- початковий

1 учень (3,8 %)

5 учнів (18,5 %)

6 учнів (22,2 %)

Якісний показник:

55,5 %

51,9 %

48,2 %

 

У цьому році ДПА 11 класу знову відбувалося у формі ЗНО. Учні гімназії здавали 6 предметів: українську мову, математику, англійську мову, географію, історію України та біологію.

  Щодо результатів тестування (ЗНО) серед наших випускників, то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в гімназії.

Найвищий бал  у цьому році одержала Горбач Вікторія з української мови та літератури – 180. В розрізі інших предметів:

 • історія України – 157;

 • біологія – 170;

 • географія – 171;

 • математика – 144;

 • англійська мова – 126.

У цьому році було масове не складання ЗНО: з англійської мови найбільше (3); 2 учні не склали всі обрані предмети і з кожного предмета є по одному, як мінімум, учню що не склав даний предмет. Варто більш ретельніше підійти до підготовки учнів до ДПА та визначити за пріоритет якісну підготовку учнів і об’єктивність їх оцінювання.

Оцінювати роботу вчителів відносно до цих результатів недоцільно, адже на результати тестування можуть впливати різноманітні чинники: різна складність тестів, невелика кількість учасників із деяких предметів, але проаналізувати є що. За всі роки здачі учнями ЗНО – це найбільш провальний рік, але й клас був, напевно, найменш відповідальний.

Наші учні охоче беруть участь у різних предметних конкурсах і олімпіадах, які відбуваються в закладі. Практично кожен учень приймав участь і був переможцем конкурсів «Олімпусик», «Олімпус», «Мультитест», «Лелека», «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бобреня», «Гринвич».

            На районних олімпіадах за минулий навчальний рік  ми маємо  14 призерів з таких предметів як математика, англійська мова, російська мова і зарубіжна література, біологія, хімія, фізика, трудове навчання (дівчата)

Підсумки проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н. р.

№  

з/п

П.І.Б. учня

Клас

П.І.Б. вчителя

Місце

Місце у обл.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

1

Панченко Є.

9

Гнітецька О. І.

II

 

МАТЕМАТИКА

1

Власюк А.

7

Халецька Л.І.

III

 

2

Симончук Б.

6

Зайнчуківська В.І.

III

 

БІОЛОГІЯ

1

Горбач В.

11

Нечипоренко Л.В.

III

 

2

Горнович П.

9

Цюпа К.О.

II

 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1

Горбач В.

11

Воробей Л.В.

II

 

2

Позняк Н.

8

Воробей Л.В.

II

 

3

Івахненко А.

9

Добровольська В.В.

III

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

1

Горбач В.

11

Власюк Р.С.

II

 

ФІЗИКА

1

Кондратенко С.

10

Меринова О.М.

II

 

2

Панченко Є.

9

Меринова О.М.

III

 

ХІМІЯ

1

Лозовик Н.

10

Рудюк О.В.

III

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

1

Зубрицька Д.

11

Одноворченко С.В.

I

 

2

Попроцька М.

9

Одноворченко С.В.

III

 

 

Жодного призера не підготували такі вчителі: Фещенко О.В., Вдовенко О.А., Градовська Л.П., Філоненко Н.К., Сидоренко В.В., Перегуда В.С. Практично всім учителям-предметникам необхідно покращити позакласну роботу з предмету.

Інший важливий напрямок – робота по розвитку творчий здібностей учнів. Проведено конкурс «Учень року», переможцями в якому серед учнів -- початкових класів стали Дударенко Уляна (4-А клас) та Ничипорпенко Ангеліна (4-Б клас);

 • середніх класів – Власюк Анна (7-А клас);

 • старших класів – Яндюк Марина (10 клас).

 Робота педагогічного колективу над формуванням в учнів навичок здорового способу життя має гарні результати. Учні гімназії отримали велику кількість грамот за спортивні досягнення в різних видах спорту:

I місце (ОТГ) Легка атлетика (Карпович Ю.А.)

I місце (ОТГ) Баскетбол (хлопці) (Карпович Ю.А.)

II місце (ОТГ) Баскетбол (хлопці) (Швець В.П.) Волейбол

I місце Залік Спартакіади ОТГ (Карпович Ю.А.) 

III місце Відкритий турнір з футболу для юнаків

(Карпович Ю.А.)  (м. Коростень)

III місце Футбол. Чемпіонат ГО "ВФСТ "КОЛОС" з футзалу серед юнаків 2006-2007р.н. (Карпович Ю.А.). 

 

5. Методична робота

У 2018-2019 навчальному році методична робота в гімназії здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі.

У 2018-2019 н. р. освітня діяльність педагогічного колективу здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на особистісно-зорієнтоване навчання й виховання та формування в учнів здорового способу життя, з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів гімназії, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

Методична служба в гімназії представляє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя гімназії, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу вцілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Педагогічний колектив гімназії продовжив роботу з реалізації науково-методичної проблеми гімназії «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як один із шляхів підвищення його ефективності».

Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Протягом навчального року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Пріоритетними напрямками в методичній роботі було визначено:

забезпечення педагогів професійною інформацією;

підтримка інноваційної діяльності вчителів;

організація підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;

узагальнення й поширення досвіду вчителів на рівні ОТГ, району та області;

діагностика якості навчання на уроках та заняттях;

сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності.

Адміністрація гімназії на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загальнопедагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників — вільний доступ до мережі Інтернет у кабінетах інформатики, до підшивки методичних видань у методкабінеті та бібліотеці.

Протягом 2018-2019 н.р. було організовано роботу гімназійних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ГМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність  ГМО було сплановано на основі Річного плану роботи гімназії. Кожне з ГМО  провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої конференції в ОТГ, рекомендації НМЦ щодо викладання навчальних предметів у 2018-2019  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ГМО  було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу впродовж року були проведені круглі столи ГМО   з питань методичної проблеми гімназії, визначення результатів роботи. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність МО, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових Інтернет-виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі 4 гімназійних методичних об’єднань.

Взаємодію координувала методична рада гімназії на чолі з заступником директора школи з НМР Власюк Р.С.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювались такі питання:

завдання методичної служби гімназії на 2018-2019 н.р. та затвердження плану роботи методичної ради та планів роботи ГМО;

розподіл обов'язків між членами методичної ради;

організація наставництва як індивідуальної методичної роботи з молодими вчителями;

про підготовку учнів до участі в шкільних, районних, обласних предметних олімпіадах, у різноманітних предметних конкурсах

огляд методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури;

психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими учнями;

організація гурткової та позакласної роботи з предметів;

упровадження інтерактивних прийомів та методів у навчально-виховний процес;

аналіз діяльності гімназійних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів;

про стан інноваційної діяльності в закладі;

моніторинг якості знань учнів, адміністративні контрольні роботи з базових предметів, та підсумки ДПА в 4, 9 та 11 класах;

огляд інструктивних документів з організаційного закінчення навчального року та проведення ДПА.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальногімназійних семінарів, інших методичних заходів.

Система внутрішньогімназійної науково-методичної роботи у 2018-2019 н.р. реалізовувалася через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-дослідницької роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів, планування науково-методичної діяльності на 2018-2019 н. р. відповідно до програми реалізації науково-методичної проблеми тощо.

Планомірній роботі над науково-методичною проблемою гімназії підпорядковано масові форми науково-методичної роботи: засідання педагогічної ради, методичні семінари, психолого-педагогічні семінари тощо.

Тематика методичних заходів коригувалася відповідно до педагогічної діагностики колективу гімназії. Вже традиційною стала підготовка мультимедійних презентацій до засідання педагогічної ради, Дня відкритих дверей, загально гімназійних батьківських зборів. Варто відмітити зростання майстерності авторів презентацій як щодо змісту так і по формі.

Групова робота реалізовувалася через організацію роботи ГМО. Важлива роль в організації методичної роботи належить гімназійному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  ГМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою гімназії. Разом із тим, вже настав час, щоб розпочати роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів. Роботу гімназійного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

-   забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

-   накопичення та зберігання власних наробок вчителів гімназії, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

-   створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів у межах гімназії, створення умов для якісного проведення засідань ГМО та методичної ради гімназії;

- сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя;

-  забезпечення вчителів навчальними програмами, інструкціями, рекомендаціями, доступом до нормативно-правової бази тощо.

Триває поповнення методичного кабінету методичними матеріалами про роботу вчителів гімназії.

Переважна більшість вчителів гімназії долучилися до обміну досвідом шляхом проведення та взаємовідвідування відкритих уроків.

З метою активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2018-2019 н. р., як було зазначено раніше, проведено атестацію 9 педагогічних працівників гімназії. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Широко пропагувався педагогічний досвід учителів через творчі звіти, мультимедійні презентації досягнень кожного педагога і моніторинг рівня навчальних досягнень з предметів, які викладають дані вчителі, оформлення їхніх портфоліо, представлених на березневій педагогічній раді.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для поширення досіду роботи.

Окремим напрямком науково-методичної роботи стала участь педагогічних працівників гімназії в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі. Поширення набуло використання в навчальній діяльності ІКТ. Найактивнішими є наступні вчителі: Меринова О.А., Сидоренко В.В., Нечипоренко Л.В., Леськів В.М., Зайнчуковська М.Ф., Мошківська Г.М., Федорченко А.С.

Протягом року вчителі гімназії проводили позакласні заходи в межах проведення предметних місячників згідно планів, використовуючи передовий досвід ІКТ.

Одним із напрямків методичної роботи гімназії була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

  Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним планом. У 2018-2019 н.р. було вивчено стан викладання англійської мови, математики, правознавства, астрономії та музичного мистецтва, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по гімназії).

        Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив гімназії приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

   З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в гімназії  першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічній раді, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по гімназії.         

У гімназії проведено І етап предметних олімпіад із базових дисциплін.

Переможці І етапу предметних олімпіад узяли участь у II (районному) етапі. Учні гімназії показали міцні знання та високий рівень креативності лише з деяких предметів, загальне командне місце гімназії в районі – 5 і жодних результатів учнів у обласній олімпіаді.

Наші досягнення в цьому році ще гірші, ніж у минулому, що буде обов’язково враховано при розподілі щорічної винагороди в кінці року.

Разом із тим, варото відмітити значну участь і результативність в різноманітних предметних конкурсах та інтерактивних олімпіадах та іграх.

  Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори: Зайнчуківська В.І, Сидоренко В.В., Градовська Л.П., Федорченко А.С., Перун К.О. Вони не тільки організували проведення, а й забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, урочисте вручення сертифікатів та призів.

Таким чином, в цьому навчальному році продовжено традиції творчих конкурсів, що свідчить про позитивну динаміку роботи з обдарованими учнями.

Окремим напрямом науково-методичної роботи стала участь педагогічних працівників гімназії в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі. Протягом 2018-2019 н.р. на базі гімназії проведено районний семінар вчителів початкових класів (відкриті уроки дали Перегуда С.С. та Леськів В.М., відкритий виховний захід – Панченко Н.Б.), на рівні ОТГ з української мови та літератури (Вдовенко О.А.) та з англійської мови і зарубіжної літератури (Градовська Л.П. та Воробей Л.В.). Вчителі гімназії брали активну участь у роботі семінарів ОТГ та району.

За 2018-2019 н.р. в гімназії проведені тижні природничо-математичних наук (Меринова О.М. та Халецька Л.І.), початкових класів (Перегуда С.С.), гуманітарних наук (Гнітецька О.І.).

Відрадно, що гімназійний сайт почав працювати активніше, став достатньо інформаційним та своєчасно оновлюється, за що можна подякувати Федорченко А.С., зайнчуковській М.Ф. та Власюк Р.С.

 

6. Виховна робота

6.1. Аналіз виховної роботи

Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було і залишається виховання підростаючого покоління. Виховна робота закладу  здійснювалася з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї». Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, навчальний заклад має впроваджувати демократичну культуру через вироблення відповідних процедур  і  формування демократичних цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації.

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, відповідно до методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 2018/2019н. році, згідно з  Річним планом роботи гімназії педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу. Колектив працював над реалізацією теми виховної роботи закладу «Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів».

Діяльність методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: формування в учнівській молоді високої громадської активності та національної свідомості, причетності до створення сьогодення України та її майбутнього, створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами виховної роботи, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва.

Виховна діяльність в гімназії, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, Рада гімназії, Батьківський актив, МО класних керівників, Рада профілактики) та із діяльності учнів (учнівське самоврядування – учнівський парламент).

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності. Педагоги нашої гімназії постійно прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі гімназії залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність гімназії була спрямована згідно з напрямками:

- національно-патріотичне виховання;

- превентивне виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- родинно-сімейне виховання;

- еколого-натуралістичне виховання;

- фізичне виховання, формування здорового способу життя;

- профорієнтаційне виховання.

В основну діяльність гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Саме тому в першу чергу слід відзначити активну участь органів учнівського самоврядування в організації виховного простору дітей, а саме діяльність нових перспективних та креативних учнів у житті гімназійного органу учнівського самоврядування та на рівні ОТГГорбач Вікторії, Баранівської Даші, Андрусяк Христини та Наровецького Артема, які є активними учасниками молодіжної ради Новоборівської ОТГ.

Учні нашого закладу прийняли активну участь та стали переможцями у районних та конкурсах ОТГ:

 

Назва конкурсу

Результативність

Рівень

Клас

П.І.П. дитини

1.

Великодні дзвони

«Народна пісня»

І місце «Інструментальне мистецтво»

І місце

«Сучасний танець різних стилів»

II місце

 

III місце

 

ОТГ

Баранівська Д., 10 кл.

Копил Є., 8 кл.

 

 

 

 

 

Копил Є. та Грязнов В., 8 кл.

колектив «Імпульс»

2.

Конкурс екологічних бригад

ІІ місце

район

10 клас

3.

Конкурс ДЮП

II місце 

 

район

10 клас

4.

Військово-патріотична гра «Сокіл» Джура

участь

район

Учні класу

 

Вчителі гімназії працюють над тим, щоб розвинути таланти кожної дитини. Найкращі номери були представлені на концерті з нагоди батьківських зборів, Міжнародного жіночого дня, Дня вчителя, Дня відкритих дверей (для батьків майбутніх першокласників), Новорічного карнавалу.

Гімназія приділяла велику увагу виховній роботі з правової освіти та правового виховання. Робота проводилася у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному.

   З метою профілактичної роботи щодо попередження випадків правопорушень та злочинів серед дітей та підлітків, проблем превентивного виховання, зростання дитячої злочинності, попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей упродовж 2018-2019 н.р. проведено 7 засідань Ради профілактики, організовані зустрічі учнів гімназії з представниками правоохоронних органів, Управління Служби у справах неповнолітніх, ювенальною превенцією, під час яких проводились бесіди з правової тематики.

На мою думку, нам вдалося розробити модель системності у виховному процесі з формування різнобічної особистості шляхом планування виховної роботи, створення мережі гуртків та спортивних секцій. Проблему вирішуємо завдяки чіткому, глибокому плануванню. Зміст виховної роботи гімназії допомагає виховувати компетентних учнів, у яких розвивається здатність до самопізнання та самовдосконалення.

 

6.2. Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів – важлива складова навчально-виховного процесу

Враховуючи пріорітетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2018-2019н.р., практичний психолог, проводив діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-навчальну, розвивальну та консультаційну роботу. Особлива увага приділялась дітям під час входження в нові періоди життя.

Дітям, у яких виникли труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно - розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови.

Постійно проводилася робота з батьками (бесіди, виступи на батьківських зборах).

Протягом року проводилася діагностична робота з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і визначення валеологічних шляхів корекції.

Передбачалися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

- залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами гімназії;

- рейд-огляд гімназії, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди

здорового способу життя;

- тижні й місячники з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

- зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

- проведення спортивних змагань (футбол, волейбол, баскетбол) настільний теніс

- проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на форму-

вання навичок здорового способу життя;

- проведення фізкультхвилинок на уроках 1-5 класів;

- випуск газет, плакатів, малюнків учнями гімназії під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

Слід зауважити, що в порівнянні з минулим роком профілактична робота по корекції факторів негативного впливу на учнівське середовище була більш ефективною.

На початок навчального року на внутрішкільному обліку був один учень (Тодоровський Євген) – 8 клас. Кропітку роботу з учнями з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни проводили класні керівники: Меринова О.М., Філоненко Н.К., Гнітецька О.І.. Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила соціальний педагог Макарець Л.М. та практичний психолог гімназії Стецюк Л.Т.. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам. Соціальний педагог та практичний психолог вчасно реагували на проблеми, що виникали в класах з проявами девіантної поведінки дітей та проводили психодіагностичну та корекційну роботу.

 

6.3. Виконання Указу Президента України «Про літнє оздоровлення та

відпочинок дітей у 2018-2019 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2019 року на базі гімназії працював дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Едельвейс».

За період з 01 червня по 14 червня було оздоровлено 100 учнів, із яких: 56 – діти пільгових категорій та 44 – обдаровані дити. Серед пільгових категорій: напівсироти – 1, чорнобильці – 8, під опікою – 2, з багатодітних сімей – 21, малозабезпечені – 4, з інвалідністю – 1, учасників АТО – 3, СЖО – 2, мати-одиначка – 14. Під час роботи табору учні отримували безкоштовне дворазове гаряче харчування. Вихованці відвідували різноманітні заходи проводилися екскурсії, пішохідні прогулянки. На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору.

Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки

життєдіяльності серед дітей у дитячому закладі відпочинку, проводилося цільове

інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території. Необхідно відмітити плідну роботу начальника табору Зайнчуковської М.Ф. по налагодженню роботи табору та вчителів, які не тільки відповідально відносились до своїх обов’язків, а й прагнули зробити відпочинок школярів цікавим. Травмування за час роботи дитячого закладу не було.

 

7. Матеріально-технічна база навчального закладу

Заклад введений в експлуатацію у 1981 році, будівля гімназії з цегли. Проектна потужність закладу – 784 учні.

Забезпеченість приміщеннями навчального призначення  та спортивними майданчиками:

-  8 кабінетів початкових класів;

-  бібліотека;

-  кабінет біології (підключення до мережі Інтернет);

-  кабінет російської мови та зарубіжної літератури;

-  2 кабінети інформатики з підключенням до мережі Інтернет;

-  кабінет фізики;

-  2 кабінети англійської мови;

-  кабінет мистецтва;

-  3 кабінети української мови;

-  2  кабінети математики;                    

-  кабінет хімії;

-  кабінет історії;

-  кабінет географії;

-  кабінет психолога;

-  кабінет соціального педагога;

- кабінет виховної роботи;

-  актова зала;

- геологічний музей;

-  спортивна зала.

Адміністрація навчального закладу створює комфортні умови для роботи і навчання.

Забезпеченість закладу  меблями 100%, але більша частина меблів потребує заміни. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

 

8. Фінансово-господарська діяльність

Будівля гімназії прийнята в експлуатацію 38 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація гімназії разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб гімназії проводиться централізованою бухгалтерією селищної ради через бухгалтерію гімназії, депутатська допомога, спонсорська допомога та за рахунок батьківських благодійних внесків. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам гімназії. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу.   Впродовж 2018-2019 н.р. у гімназії відсутня заборгованість по виплаті зарплати, здійснена своєчасно виплата заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги. Другий рік поспіль учителям виплачено щорічну грошову винагороду у розмірі посадового окладу та премію техперсоналу гімназії по закінченню 2018 року.

Бухгалтерія вчасно сплачувала за спожиту гімназією електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, гімназія не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Своєчасно проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.

 Адміністрацією гімназії приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль гімназії поступово поповнюються новими картинами, стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я гімназії завжди прибране, доглянуте. На клумбі щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають працівники гімназії, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території гімназії.

Для підтримки позитивного іміджу гімназії необхідно вирішити ще декілька питань:

-    капітальний ремонт їдальні та спортивної зали (зроблено проект, але конкурс виграла Іршанська ОТГ);

-    потребує капітального ремонту система водопостачання;

-    заміна каналізаційної системи та електромережі;

-    заміна дерев'яної підлоги на 1 та 2 поверхах гімназії та лінолеуму на третьому поверсі;

- заміна водовідливів;

-    капітальний ремонт  туалетів дівчат та хлопців на 2-3 поверхах, вчительського туалету;

-   необхідно установити пожежну сигналізацію з підключенням її  до пожежного пульту та грозозахист;

-   потребує дообладнання матеріально-технічна база навчальних кабінетів, спортивної зали.

За рахунок батьківських внесків кожний рік забезпечено наявність дезінфікуючих  засобів, заправка та ремонт принтерів, купівля бензину для заправки бензокоси та бензопили; проводиться поточний ремонт.

Фінансовий звіт батьківського активу гімназії щодо отримання та використання коштів щорічно проводиться на загально гімназійних батьківських зборах у вересні.

У 2019 року були проведені наступні  ремонтні роботи:

- відремонтовано підлогу в кабінеті біології (покладено ЮСБІ) та замінено парти (15 шт.) і стільці (30 шт.);

- капітальний ремонт туалетів для учнів на першому поверсі та відновлено туалет для здобувачів інклюзивної освіти (277770 грн.);

- замінено унітази і зроблено підведення до них з першого до другого поверху, частково замінено ливнівку на 3 поверсі (20 тис.грн.);

- косметичний ремонт всіх кабінетів;

- пофарбовано підлогу на 1-му та 2-му поверхах;

- заміна світильників у кабінетах географії та математики, кабінеті обслуговуючої праці, геологічному музеї, кабінетах мистецтва та російської мови і зарубіжної літератури;

- проведено ремонт у музеї (оновлені фотошпалери, пофарбовані стіни, покладено лінолеум); 10 тис.грн. від депутата Пінського О.В. з обласного бюджету;

- замінено фотошпалери в коридорі на другому поверсі;

- замінено вхідні двері та в лаборантську в кабінеті географії;

- пофарбовано підлогу, парти та батареї в кабінеті обслуговуючої праці, музичного мистецтва та Ванди Василівни;

- часткове відновлення огорожі навколо футбольного поля (75000 грн.)

За програмою НУШ для перших класів отримано 40 парт, 2 ноутбуки і 1 принтер.

Кошти від депутата Дзюблика за Еко-квест не надійшли (15 тис.грн.).

Протягом 2018-2019 н.р. проводилась цілеспрямована робота по залученню бюджетних коштів та позабюджетних коштів; зокрема батьківських:

на розвиток та ремонт гімназії – 20965 грн.

 

9. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється сестрою медичною. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі, повністю забезпечений необхідними медикаментами та обладнанням.

Протягом року не було проведено профілактичного медичного огляду учнів, тому для попередження та виявлення захворювань учнів батьків попереджено про необхідність пройти медичний огляд зі своїми дітьми влітку до початку навчального року. Хлопці 10-11 класів призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та отримали приписне свідоцтво.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям лікарів. Контроль роботи харчоблоку здійснювався медичною сестрою. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

   Рекомендації на 2019-2020н.р.:

1.  Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

2.   Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2 до 10.09.2019р.

3.   Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

4.  Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 

10. Організація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у гімназії організовано повноцінне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу  під час обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1-4 класів та діти пільгових категорій охоплені гарячим харчуванням за бюджетні кошти, учні 5-11 класів харчуються за оплату батьків. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого, третього та четвертого  уроків. Їдальня працює з 09 45 до 1400.

Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні. Гарячим харчуванням було охоплено 173 учні 1-4-х класів та 21 дитина пільгових категорій, 12 учнів харчувалося за батьківські кошти. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеру сестрою медичною Шибецькою А.К.

Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємкості й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

У цьому році для їдальні було придбано 100 ложок, 100 чашок, 100 тарілок, набір ножів, 2 великі каструлі, лотки для жареної риби та котлет.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

У 2018-2019н.р. здійснювалася робота по забезпеченню якості харчування (зміна постачальника м'яса), закупівля кухонного посуду та ремонт меблів у їдальні.

 

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

У 2018-2019 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу, інструкцій з безпеки життєдіяльності  та інструкцій з охорони праці.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в гімназії видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також огорожі навколо території.

Будівля гімназії та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками та пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування про що є акти та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. По всій гімназії розміщені плани евакуації. Двічі на рік проводилися тренувальні евакуації

Особлива увага у закладі приділялася заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу гімназії з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. Наказом по гімназії призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У гімназії є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року в гімназії не було випадків дитячого травмування.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління на території гімназії та вплив тютюну на організм людини.

Всі класні керівники проводили успішну роботу по профілактиці дитячого травматизму. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

 

12. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школипідготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробни­цтво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного коллективу гімназії: допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

З цією метою, починаючи з 5-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної направленості. Для учнів 9-го та 11-го класів проводилися анкетування з метою виявлення професійних інтересів та схильності учнів, зустрічі з ведучими спеціалістами районного центру зайнятості. Значна увага приділялася співробітництву гімназії з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводилися бесіди, зустрічі. Учні гімназії відвідували «Дні відкритих дверей» у навчальних закладах міста Житомира. Практичним психологом та соціальним педагогом гімназії серед учнів 9 та 11 класів проведено дослідження та анкетування з метою виявлення професійних інтересів учнів.

 

13. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

Виховання учня в школі та сім'їщоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником гімназії, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в гімназії є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація гімназії, гімназійний психолог, запрошуються працівники всіх служб.

Робота зі зверненнями громадян у гімназії проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

Звернення до керівництва навчального закладу надходять як в письмовій, так і в усній формі. В журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян у IV кварталі 2018 році було зареєстровано 61 звернення та за I півріччя 2019 року128 (усього – 189), а саме:

 

‒        видача довідок – 48;

‒        про прийом до гімназії на навчання4;

‒        про перехід до іншої школи – 2;

‒        про оздоровлення дітей4;

‒        оформлення документів на пільгу2;

‒        працевлаштування – 12;

‒        надання відпусток за власний рахунок12;

‒        організація підвозу дітей до гімназії – 13;

‒        поведінка учнів у позаурочний час26;

‒        одержання консультацій35;

‒        конфлікт між батьками та вчителем1;

‒  організація навчально-виховного процесу – 30. 

Всі звернення були своєчасно, об’єктивно розглянуті адміністрацією гімназії та в термін відповідно до діючого законодавства.

Особистий прийом громадян здійснюється в кабінетах адміністрації гімназії. Графіки особистого прийому громадян директором навчального закладу та заступниками директора знаходяться на інформаційному стенді на І поверсі гімназії. На офіційному сайті гімназії також розміщений графік прийому громадян адміністрацією.

Завдання на 2019-2020 навчальний рік

 

1. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності педагогів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності.

2. Застосовувати комп’ютерну підтримку уроків, широко використовуючи медійні посібники, електронні та програмно-педагогічні засоби і комплекти.

3. Формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування, диспансеризації.

4. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному рівні.

5. Використовувати форми та методи виховної роботи відповідно до специфіки учнівського колективу.

6. Забезпечити співпрацю батьківської громадськості, педагогічного колективу та спонсорів по зміцненню матеріально-технічної бази.

 

Оновив(-ла) Анна Федорченко 28.06.2021

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА

НОВОБОРІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу гімназії, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/2018 н.р.

Як директор гімназії, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора гімназії, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

Основна діяльність гімназії спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти. Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується гімназією тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю. Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада гімназії, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Педагогічним колективом гімназії проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

 

 1. Загальні відомості про навчальний заклад

Освітній заклад Новоборівська гімназія Новоборівської селищної ради розташований за адресою:

12114, смт. Житомирська область,

Хорошівський район,

смт.Нова Борова,

вул. Шкільна, Б.5

тел. 9-53-06 (9-51-79)

* Статут погоджений рішенням 8 сесії 1 скликання Новоборівської селищної ради від 09.08.2016р.

* Дата та номер державної реєстрації: 26.09.2016; № - 12851050004000584, місце проведення реєстрації Хорошівська районна державна адміністрація Житомирської області

* Ідентифікаційний код: 06669263

 

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу

Школу побудовано у 1981 році (будівля складається з 3-х поверхів, проектна потужність – 784 учні).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити гімназію новим сучасним обладнанням.

У 2016 році було проведено роботи з утеплення і санації гімназії. Кожен рік виконуються косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опору та ізоляції електромережі.

У приміщенні гімназії 40 кабінетів:

Слайд № 1

 • Української мови та літератури (3)

 • Російської мови та зарубіжної літератури

 • Кабінет фізики

 • Кабінет хімії

 • Кабінет біології

 • Кабінет історії

 • Кабінет математики (2)

 • Кабінет географії

 • Кабінет інформатики (2)

 • Кабінет іноземної мови (2)

 • Кабінет мистецтва

 • Комбінована майстерня для хлопців

 • Кабінет обслуговуючої праці для дівчат

 • Кабінет виховної роботи

 • 8 кабінетів для учнів початкової школи

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

У гімназії є їдальня, актова зала, бібліотека, спортивна зала, спортивні майданчики, стадіон, стадіон із штучним покриттям, геологічний музей.

Протягом останніх 5 років навчально-матеріальна база гімназії потрохи покращується.

 

3. Фінансово-господарська діяльність

Будівля гімназії прийнята в експлуатацію майже 37 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація гімназії разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб гімназії проводиться централізованою бухгалтерією селищної ради. Протягом навчального року бухгалтерією гімназії систематично велася виплата заробітної плати працівникам, за бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно сплачувала за спожиту гімназією електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, гімназія не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Проте система опалення, починаючи із вводу у гімназію і під підлогою гімназії, знаходиться в такому стані, що потребує негайного капітального ремонту. Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті гімназії. Не в найкращому стані й електромережа.

Працівниками бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією гімназії приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль гімназії поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат, коридорів. Подвір'я гімназії завжди прибране, доглянуте. На клумбі щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають працівники гімназії, своєчасно обрізаючи дерева, кущі, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території гімназії.

Підготовка нашої гімназії до нового навчального року була проведена. Адміністрація використала для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання

Слайд № 2

ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ:

 

2017-2018н.р.

З обласного бюджету (депутат Пінський О.В.: 60100,00 грн.):

 • Учнівські парти та стільці (15+30), вчительський стіл у кабінеті фізики – 25000,00 грн.;

 • Придбано ноутбук у бухгалтерію – 6600,00 грн.;

 • Придбано принтер у бухгалтерію 3500,00 грн.;

 • Придбано телевізор у клас Мошківської Г.М. – 7000,00 грн.;

 • Придбано дошку в 1-А клас – 3000,00 грн.;

 • Учнівські парти та стільці (10+20) у кабінет з навчальним комп’ютерним комплексом – 15000,00 грн. (+1500,00 грн. з батьківських коштів).

 

Спонсорська допомога (Меринов Р.: 3000,00 грн.):

 • Придбано дошку в 1-А клас (кл.Леськів В.М.) – 3000,00 грн.

З обласного бюджету (НУШ, 1-ий клас):

- замінено парти в обох класах (52 комплекти);

-

Виграш в ЕКО-квесті від Павла Дзюблика: 100000,00 грн.

- музичне забезпечення в актову залу – 40000,00 грн.

- по місячний розподіл по 20000,00 грн. на оргтехніку.

 

Нагорода від селищної ради за перемогу в ЕКо-квесті: 50000,00 грн.

- заміна підлоги в обідній залі їдальні (+10000 грн. з нашого бюджету)

Слайд № 3

ЗА РАХУНОК БАТЬКІВСЬКИХ КОШТІВ (зібрано: 21735,00 грн., витрачено – 15096,50 грн.)

 

2017-2018н.р.

Придбано:

 • вагонку для сцени в актову залу – 1400,00 грн.

 • господарчі товари – 600,00 грн.

 • замок – 135,00 грн.

 • скоби д/двер – 9,00 грн.

- замок – 125,00 грн.

 • батарейки – 18,00 грн.

 • моно кран, крани – 318,00 грн.

 • моно кран, гнучкий шланг – 300,00 грн.

 • рукавиці – 54,00 грн.

 • подяки – 30,00 грн.

 • друкована продукція – 51,00 грн.

 • дипломи – 50,00 грн.

 • миска в їдальню – 450,00 грн.

 • чашки, тарілки – 350,00 грн.

 • канцтовари – 30,00 грн.

 • плафони та лампочки (рекреація 2 поверх) – 3576,00 грн.

 • цвяхи – 22,50 грн.

 • заправка картриджа – 150,00 грн.

 • бензин до косилки – 152,45 грн.

 • масло для пилки – 200,00 грн.

 • кран, цанга – 194,50 грн.

 • кран – 62,00 грн.

 • графин для води (кабінет директора) – 97,00 грн.

 • ножі кухонні – 133,00 грн.

 • оприскувач дерев – 18,55 грн.

 • фарба для принтера – 121,00 грн.

 • грамоти, подяки – 111,50 грн.

 • гербіцид «Райндап» – 31,00 грн.

 • фарба для принтера – 119,00 грн.

 • ремонт комп’ютера в бухгалтерії – 450,00 грн.

 • термометр вуличний – 35,00 грн.

 • плафони та лампочки 36 шт. (кабінет біології, англ.мови, завуча) – 5594,00 грн.

 • перчатки технічкам – 63,00 грн.

 • фарба біла – 46,00 грн.

 • плафони та лампочки 16 шт. (кабінет української мови, лаборантська біології) – 1972,00 грн. (658 грн.)

 • газонокосарка – 2300,00 грн.

 • хлорне вапно – 875 грн.

 • бензин до косилки – 300,00 грн.

 • масло до косилки – 35,00 грн.

 • кран на воду – 488,00 грн.

 • труба для кріплення – 20,00 грн.

 • доплата за парти в каб.інформатики – 1400,00 грн.

 

Для підтримки позитивного іміджу гімназії необхідно вирішити ще декілька питань :

 • Капітального ремонту потребують системи водопостачання, опалення, каналізації та електромережі, підлоги в коридорах на 1-му, 2-му та 3-му поверхах гімназії, дитячі туалети на всіх поверхах та вчительський туалет.

 • Заміну потребує пожежна сигналізація і підключення її до пожежного пульту;

 • Капітального ремонту потребує шкільна їдальня;

 • Потребує капітального ремонту також спортивна зала.

За рахунок цих коштів кожний рік забезпечується наявність дезінфікуючих та миючих засобів, ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів, забезпечення друкованою продукцією (грамоти, подяки, дипломи). Проводиться поточний ремонт коридорів, не закріплених кабінетів, сантехнічного обладнання.

В 2017-2018н.р. зроблено ремонт: косметичний ремонт їдальні, рекреацій, туалетів, навчальних кабінетів. Завдяки перемозі в ЕКО-квесті «Наше Полісся» ми отримали приз у 100000,00 грн. від Павла Дзюблика і 50000,00 грн. від селищної ради. Кошти селищної ради були спрямовані на ремонт підлоги в обідньому залі їдальні, але їх не вистачило тому з нашого бюджету (із закупівлі вугілля) було додано 10000,00 грн. А із 100000,00 грн. поки-що на 40000,00 грн. були придбані колонки, мікрофони, підсилювачі та ноутбук у актову залу для музичного забезпечення свят і виховних заходів. Тому чекаємо на наступне фінансування, розбивка якого здійснена по 20 тис.грн. помісячно. А ще від депутата Подіка нам дісталося 26489, 00 грн. на заміну освітлення в навчальних кабінетах. За ці кошти у вересні будуть придбані плафони і лампочки до них.

 

4. Кадрове забезпечення навчального закладу

Кадрова політика гімназії будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (12-річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя-психолога, вчителя-технолога, вчителя-дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі створена система професійного росту педагогічних кадрів; удосконалена системи матеріального і морального стимулювання.

Таким чином, серед завдань кадрової політики закладу можна визначити наступні:

 • активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

 • дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності;

 • добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

 • впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2017–2018н.р. до роботи приступило 40 педпрацівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

 

Слайд № 4

Якісний склад учителів за педагогічним стажем

 

Кількість педагогічних працівників

 

2017-2018

40 педпраців

ників

До 3-х років

2

3 – 10 роки

8

10 – 20 років

6

Понад 20 років

24

 

Слайд № 5

Відомості про вчителів-пенсіонерів

Кількість педагогічних працівників

 

2017-2018

55-60 років

3

Понад 60 років

6

Всього:

40

 

 

Слайд № 6

Якісний склад учителів за віком

Кількість педагогічних працівників

 

2017-2018

40 педпраців

ників

До 30-ти років

6

31 – 40 років

9

41 – 50 років

9

51 – 54 років

1

55 – 60 років

9

Понад 60 років

6

 

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, всі володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників гімназії проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

 • активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років. Хоча в останніх 5 років створилась ситуація, коли не всіх учителів планово відділ освіти відправляв на курси, тому що був ліміт на район і на курси відправлялися в першу чергу ті, хто в цей рік атестувався. І тому на даний момент склалася ситуація, коли у деяких колег термін курсів вийшов рік чи два тому. У наступному році пропонуються варіанти курсів ще й на платній основі. Це стосується в першу чергу тих людей, хто читає в школі 2-3 предмети

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2017-2018н.р. атестовано

7 вчителів, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар та заступник директора з ВР (27,5 %),. Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 7-ми вчителям (Нечипоренко Л.В., Перегуді В.С., Мошківській Г.М., Філоненко Н.К., Лозовик Т.Б., Макарець Л.М., Одноворченко С.В.). За результатами творчих звітів про інноваційний досвід роботи у цьому році присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям: Гнітецькій О.І. (старший учитель), Карпович Ю.А. (вища, старший учитель), Стецюк Л.Т. (вища), заступник директора з ВР Зайнчуковська М.Ф. – відповідає займаній посаді.

Слайд № 7

Таблиця 1

Результати атестації педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників

Навчальні роки

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Всього вчителів

39

38

40

Всього атестувалося

4

3

10

В тому числі :

вища категорія

19

21

22

І категорія

5

5

6

ІІ категорія

6

4

1

Спеціаліст

7

5

8

10 тарифний розряд

-

-

2

8 тарифний розряд

2

3

1

Педагогічні звання

12

13

15

 

62,5 % педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди.

Слайд № 8

 

Таблиця 2

Рік

Нагороди, педагогічні звання

Відмінник освіти України

Вчитель - методист

Старший вчитель

2015/2016

5

9

3

2016/2017

5

9

4

2017/2018

5

9

6

 

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності частина вчителів закладу в свій час пройшли курси «Intel», де отримали нові знання та навички з інформаційно-комп'ютерних технологій, вдосконалили вміння створювати проекти за програмою «Intel».

Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва гімназії.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

 • формування ключових компетентностей;

 • моніторинг якості освітньої діяльності;

 • самоосвітня діяльність педагога;

 • залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово.

Слайд № 9

Таблиця 3

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, кількість осіб

Рік

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

Педагогічні працівники, які пройшли курсову перепідготовку

13

8

8

9

Загальна кількість педагогічних працівників

38

38

39

40

 

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

Атестація адміністрації гімназії розпочалась із 2014 року.

Слайд № 10

Адміністрація гімназії:

Посада

П І Б

Рік народження

Освіта

Спеціальність за дипломом

Стаж педагогічної роботи

Стаж керівної роботи

Курси адмін.

Атест. адмін.

 

Директор

Нечипоренко Людмила Володимирівна

1960

вища

Біологія, хімія

36р.

8

2011

2014

 

Заступник директора

з НВР

Сидоренко Валентина Володимирівна

1971

вища

Історія, початкові класи, біологія

27р.

7

2017

2015

 

Заступник директора

з ВР

Зайнчуковська

Марія

Фердинатівна

1973

вища

Початкові класи

16р.

3

2018

2018

 

Заступник директора

з НМР

Власюк Раїса Сергіївна

1970

вища

Українська мова та література

25р.

1

-

-

 

5. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованою медсестрою. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі, забезпечений необхідними медикаментами, є вода, зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2017-2018н.р. оглянуто 347 учнів – 100 %, отримали довідку 086 – 0/1, 086-0/2 - 99,3 % учнів гімназії. Виділена диспансерна група учнів – 224 дитини, які мають захворювання:

Слайд № 11

 

п/п

Захворювання

2015-2016н.р.

2016-2017н.р.

2017-2018н.р.

 

Хвороби кістково-м'язової системи

3 (0,9%)

6 (1,7%)

10 (2,9%)

 

Порушення зору

52 (16%)

33 (9,5%)

32 (9,2%)

 

Порушення слуху

-

-

1 (0,2%)

 

Хвороби органів чуття і н.с.

18 (5,5%)

25 (7,2%)

1 (0,2%)

 

Хвороби системи кровообігу

7 (2,1%)

33 (9,5%)

59 (17%)

 

Захворювання органів дихання

33 (10,1%)

57 (16,4%)

44 (13,7%)

 

Хвороби шлунково-кишкового тракту

11

25 (7,2%)

11 (3,2%)

 

Хвороби сечостатевої системи

2 (0,6%)

4 (1,2%)

2 (1,2%)

 

Хвороби ендокринної системи

9 (2,8%)

8 (2,3%)

11 (3,2%)

 

Хірургічна паталогія

24 (7,4%)

23 (9,2%)

25 (7,2%)

 

Інша паталогія

9 (2,8%)

5 (1,4%)

8 (2,3%)

 

Дефекти мови

2 (0,6%)

3 (0,9%)

2 (0,5%)

 

Потребують санації порожнини рота

57 (17,5%)

12 (3,4%)

18 (5,2%)

 

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів:

Слайд № 12

 

Фізкультурні

групи

2015-2016

2016-2017

2017-2018

спецгрупа

46 (14,2%)

32 (9,2%)

37 (10,7%)

звільнені

-

1 (0,2%)

-

підготовча

74 (22,8%)

99 (28,6%)

101 (30%)

основна

205 (63%)

215 (62%)

209 (60,3%)

 

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

 

Рекомендації на 2018-2019н.р.:

 1. Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

 2. Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2на 01.09.2018р.

 3. Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

 4. Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 

6. Організація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у гімназії організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів. На базі шкільної їдальні організовано харчування дітей. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4-х класів, пільгових категорій та бажаючі із 5-11-х класів охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків. Їдальня працює до 1400.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв та їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу гімназійного медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна санстанція.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 70 % учнів гімназії. В початковій школі всі учні (170 учнів) були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на 30.05.17р. 9.00 грн. для учнів 1-4-х класів та пільгових категорій, крім дітей із малозабезпечених сімей згідно довідок (бюджет – 4.50 грн. батьківські внески – 4.50 грн.), для учнів 5-11-х класів – 6,50 грн.

В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій (5 учнів):

Слайд № 13

Під опікою та діти сироти :

 1. Доценко Діана (3-Б) кл.кер. Панченко Н.Б.

 2. Гавриловець Даніїл (5-Б) кл. кер. Стецюк Л.Т.

 3. Вигівська Тетяна (5-Б) кл. кер. Стецюк Л.Т.

 4. Ільчишин Назар (7 кл.) кл. кер. Філоненко Н.К.

 5. Мисюна Даря (11 кл.) кл. кер. Власюк Р.С.

 

Діти батьків учасників АТО (10 учнів):

 1. Склярова Дарина (1-Б кл.);

 2. Вольський Віталій (2-Б кл.);

 3. Закревська Евеліна (2-Б кл.);

 4. Білошицький Ілля (3-А кл.);

 5. Штефа Андрій (3-А кл.);

 6. Міліченко Віталіна (4-Б кл.);

 7. Климчук Ангеліна (5-А кл.);

 8. Халітов Артур (6-А кл.);

 9. Ковтонюк Дмитро (7 кл.);

10)Лукомський Роман (7 кл.).

 

Діти з інвалідністю:

 1. Литвинчук Данило (2-А кл.);

 2. Твардовський Микола (1-А кл.)

Всього по гімназії на основі наданих відповідних документів безкоштовні гарячі обіди отримують 8 учнів 5-11-х класів.

Всього по гімназії на основі наданих відповідних документів на 50 % безкоштовно харчувалося 12 дітей з малозабезпечених сімей.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

 

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2017-2018 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в гімназії видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для гімназії двічі на рік закуповуються медикаменти на суму 3000,00 грн. згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках.

Завідуючим господарством Симоном О.С. були обстежені приміщення, в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля гімназії та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, на що є акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На кожному поверсі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз, а то й двічі-тричі на рік, проводяться тренування з евакуації під час проведення Дня цивільного захисту або позапланово.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, гімназією отримані Паспорти готовності гімназії до нового навчального року, технічна документація по перевірці заземлюючих пристроїв, ізоляції та стану електрообладнання; видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортивної зали, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у гімназії своєчасно проводиться його розслідування.

На 2018-2019 навчальний рік плануються заходи:

 • оформлення акта підготовки гімназії до нового навчального року;

 • проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

 • провести обстеження стану енергогосподарства гімназії;

 • оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

 • провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

 • провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

 • регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. Наказом по гімназії призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У гімназії є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими ризики травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2017-2018н.р. не зафіксовано жодного випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та 5 випадків травматизму невиробничого характеру.

 

8. Навчально-виховна робота у навчальному закладі

Новоборівська гімназія функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту гімназії.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні гімназії охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом гімназії проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2017 року в гімназії було відкрито 17 класів з кількістю учнів – 347. Середня наповнюваність учнів у класах складає 20 учнів, що не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2017-2018 навчального року із гімназії вибуло – 4 учнів і прибуло 6 учнів. На кінець 2017-2018 навчального року в гімназії навчалося 349 учнів.

Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2017-2018н.р. – впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання, а саме:

 • робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»;

 • продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання;

 • різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У гімназії створена і діє система роботи профільного навчання в 10-11-х класах. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості гімназії, 10-й та 11-й класи сформовані за профілем навчання – філологічний.

У 2017-2018н.р. в початковій школі навчався 171 учень, із них учні 1-х та 2-х класів (83 учні) – оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 3-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 20 учнів 3-4-х класів, що становить 22,7 % від загальної кількості:

Слайд № 14

3-А клас – 8 учнів/27,6 % (вчитель Шкробот О.Т.)

3-Б клас – 4 учні/16,7 % (вчитель Панченко Н.Б.)

4-А клас – 7 учнів/35 % (вчитель Леськів В.М.)

4-Б клас – 1 учень/5,9 % (вчитель Курдиляс Н.І.)

90 учнів закінчили 3-4-й клас; із них на достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів) 59 учнів, що становить 65,5 %. По класах цей показник складає:

3-А клас – 20 учнів / 69 % (вчитель Шкробот О.Т.)

3-Б клас – 16 учнів / 66,7 % (вчитель Панченко Н.Б.)

4-А клас – 14 учнів / 70 % (вчитель Леськів В.М.)

4-Б клас – 9 учнів / 52,9 % (вчитель Курдиляс Н.І.)

Успішність у молодшій школі складає 88 учнів (97,8 %). Закінчили навчальний рік із показниками низького рівня знань учні: Кос Кирило та Саченко Дмитро (4-Б клас).

В 4-х класах в травні 2018 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови і читання (інтегрований) та математики. Результати ДПА наступні:

 • роботу з української мови на достатньому та високому рівні виконав 31 учень із 37, що становить 83,8 %; успішність 100 %.

Слайд № 15

4-А клас (вч.Леськів В.М.):

високий рівень – 14 учнів (70 %);

достатній рівень – 5 учнів (25 %);

середній рівень – 1 учень (5 %).

4-Б клас (вч.Курдиляс Н.І.):

високий рівень – 5 учнів (29 %);

достатній рівень – 7 учнів (42 %);

середній рівень – 5 учень (29 %).

Слайд № 16

 • з математики – 31 учень з 37, що становить 83,8 %; успішність 88 %.

4-А клас (вч.Леськів В.М.):

високий рівень – 15 учнів (75 %);

достатній рівень – 4 учнів (20 %);

середній рівень – 1 учень (5 %).

4-Б клас (вч.Курдиляс Н.І.):

високий рівень – 4 учні (24 %);

достатній рівень – 8 учнів (47 %);

середній рівень – 3 учні (17 %);

початковий рівень – 2 учні (12 %).

 

У 2017-2018н.р. в середній та старшій школі (5-11-ті класи) навчалося 179 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 11 учнів, що становить 6,3 %:

Слайд № 17

5-А клас – 2 учні / 10,5 % (кл.кер. Цюпа К.О.)

5-Б клас – 2 учні / 14,3 % (кл.кер.)

6-А клас – 2 учні / 8,3 % (кл.кер. Гнітецька О.І.)

6-Б клас – 2 учні / 12,5 % (кл.кер. Воробей Л.В.)

7 клас – 1 учень / 4,2 % (кл.кер. Філоненко Н.К.)

8 клас – 2 учні / 7,4 % (кл.кер. Фещенко О.В.)

9 клас – 2 учні / 8 % (кл.кер. Меринова О.М.) з відзнакою свідоцтво

11 клас – 1 учень / 7,1 % (кл.кер. Власюк Р.С.) із золотою медаллю.

 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримали випускники 9-го класу: Кузьмінська Юлія та Яндюк Марина.

З високим рівнем знань з предметів завершив навчальний рік учень 11 класу Власюк Владислав, який успішно здав ЗНО і одержав атестат з відзнакою про повну середню освіту та «Золоту медаль».

60 учнів середньої та старшої школи мають достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 33,5 %. По класах цей показник становить:

Слайд № 18

5-А клас – 11 учнів / 57,8 % (кл.керівник Цюпа К.О.)

5-Б клас – 3 учні / 21,4 % (кл.керівник Стецюк Л.Т.)

6-А клас – 12 учнів / 48 % (кл.керівник Гнітецька О.І.)

6-Б клас – 5 учнів / 31,5 % (кл.керівник Воробей Л.В.)

7 клас – 7 учнів / 29,2 % (кл.керівник Філоненко Н.К.)

8 клас – 8 учнів / 28,5 % (кл.керівник Фещенко О.В.)

9 клас – 6 учнів / 23,1 % (кл.керівник Меринова О.М.)

10 клас – 3 учні / 23,1 % (кл.керівник Зайнчуківська В.І.)

11 клас – 5 учнів / 35,7 % (кл.керівник Власюк Р.С.)

Але поряд з успіхами є і недоліки.

Початковий рівень навчальних досягнень за 2017-2018 навчальний рік має 49 учнів, що складає майже 30 %.

Слайд № 19

Список учнів по-предметно

У наступному навчальному році на цих учнів слід звернути особливу увагу вчителям та батькам, щоб допомогти здолати труднощі в засвоєнні знань.

Слайд № 20 Підсумки ДПА:

Підсумки ДПА учнів 9 класу

 

з/п

Навчальний предмет

К-кість учнів

Рівень знань:

високий

достатній

середній

початковий

1.

Українська мова

26

5 (19 %)

8 (30,4 %)

9 (34,2 %)

4 (16,4 %)

2.

Математика

26

6 (23 %)

10 (38,5 %)

2 (7,7 %)

8 (30,8 %)

3.

Зарубіжна література

26

4 (15 %)

10 (38 %)

7 (27 %)

5 (19 %)

 

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11 класу проводилася з української мови у формі ЗНО, математики у формі ЗНО, історії України у формі ЗНО та предмету за вибором учнів у формі ЗНО. До ДПА було допущено 14 учнів 11 класу.

 

Підсумки ДПА учнів 11 класу

 

з/п

Навчальний предмет

К-кість учнів

Рівень знань:

високий

достатній

середній

Початко-вий

1.

Українська мова

14

3 (21,4%)

7 (50%)

3 (21,4%)

1 (7,2%)

2.

Математика

10

1 (10%)

1 (10%)

6 (60%)

2 (20%)

3.

Історія України

9

-

4 (44,5%)

5 (55,5%)

-

4.

Біологія

3

-

-

3 (100%)

-

5.

Англійська мова

3

-

2 (67%)

1 (33%)

-

6.

Фізика

1

1 (100%)

-

-

-

7.

Географія

2

-

1 (50%)

1 (50%)

-

 

Найкращі за останніх декілька років результати учні показали з української мови,

де відсоток якісних знань склав 71,4%, досить пристойний показник з історії – 44,5%.

У цьому навчальному році гімназія працювала також з екстернатною формою навчання. У поточному році 10 клас закінчила учениця-екстерн Субін Анна.

Місце гімназії у рейтингу шкіл району за результатами ЗНО 2017 року по Житомирській області (всіх 385 шкіл) з використанням офіційного звіту оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

Слайд № 21

 • Іршанський НВК «Гімназія_ДНЗ» – 37 місце;

 • Хорошівська гімназія – 125 місце;

 • Новоборівська гімназія – 202 місце;

 • Хорошівський НВК – 215 місце;

 • Зубринська ЗОШ – 222 місце;

 • Топорищенський НВК – 224 місце;

 • Новоборівський ліцей – 268 місце;

 • Кропивнянська ЗОШ – 271 місце;

 • Краївщинський НВК – 272 місце;

 • Рижанська гімназія – 350 місце;

 • Грушківська ЗОШ – 354 місце;

 • Добринський НВК – 360 місце.

У рейтингу областей за результатами ЗНО Житомирська область посіла 17 місце з 24 областей.

Місце гімназії у рейтингу шкіл району за результатами ЗНО 2018 року по Житомирській області (всіх 405 шкіл) з використанням офіційного звіту оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

 

 • Іршанський НВК «Гімназія_ДНЗ» – 59 місце;

 • Новоборівська гімназія – 113 місце;

 • Топорищенський НВК – 125 місце;

 • Краївщинський НВК – 145 місце;

 • Хорошівська гімназія – 181 місце;

 • Хорошівський НВК – 203 місце;

 • Новоборівський ліцей – 216 місце;

 • Добринський НВК – 312 місце;

 • Будо-Рижанська ЗОШ – 318 місце;

 • Кропивнянська ЗОШ – 350 місце;

 • Рижанська гімназія – 362 місце.

У рейтингу областей за результатами ЗНО Житомирська область посіла 19 місце з 24 областей.

 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі гімназії досить ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Створений і діє Єдиний освітньо-інформаційний простір регіону і наша гімназія одна із перших почала працювати в ньому, маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

У 2001 році Міністерство освіти започаткувало всеукраїнський експеримент, метою якої була «соціальна адаптація та інтеграція дітей у суспільство через упровадження інклюзивного навчання». Питання впровадження інклюзивної освіти стає дедалі актуальнішим. З цією метою в гімназії необхідно створити психолого-медико-педагогічний консиліум для своєчасного виявлення учнів, які потребують інклюзивного навчання. У мікрорайоні гімназії проживає 6 дітей з обмеженими можливостями, у нашій гімназії навчаються – 2. У 2017-2018 навчальному році за індивідуальною програмою ніхто не навчався.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках – це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед освітянами, зводиться не стільки до передачі знань, скільки до того, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

В районних предметних олімпіадах в 2017-2018 навчальному році учні гімназії отримали всього 11 призових місць:

2 учні – І місце: Позняк Наталія (7 кл., математика, вч.Зайнчуківська В.І.) та Поліщук Микола (11 кл., правознавство, вч.Філоненко Н.К.);

5 учнів – ІІ місце: Журавська Софія (6-Б кл., математика, вч.Зайнчуківська В.І.), Кузьмінська Юлія (9 кл., математика, вч.Меринова О.М.), Власюк Владислав (11 кл., інформаційні технології, вч.Ковальчук А.В.), Климчук Анна (11 кл., трудове навчання, вч.Одноворченко С.В.), Поліщук Микола (11 кл., трудове навчання, вч.Перегуда В.С.);

4 учні посіли ІІІ місце: Власюк Владислав (11 кл., математика, вч.Халецька Л.І.), Яндюк Марина (9 кл., трудове навчання, вч.Одноворченко С.В.), Зубрицька Діана (10 кл., географія, вч.Щербина В.П.), Власюк Владислав (11 кл., англійська мова, вч.Гнітецька О.І.).

Мушу констатувати, що це найгірший результат за останніх 10 років. Я, надіюсь, що всі ми проаналізували свої помилки в підготовці наших учнів до олімпіад і такого провалу більше не допустимо.

У районному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика одна учениця посіла друге місце – Кульбака Анастасія (7 кл., вч.Вдовенко О.А.) та 2-є учнів – третє: Кухтицька Анастасія (6-А кл., вч.Фещенко О.В.) та Кузьмінська Юлія (9 кл., вч.Фещенко О.В.).

З вини відділу освіти районний етап мовного конкурсу ім.Т.Шеченка не відбувся тому наші учні не мали змоги взяти участь у ньому.

Слайд № 22

У весняній сесії Всеукраїнського конкурсу «Олімпус» (4-11 класи) взяло участь 23 учні, а в «Олімпусик» (1-3 класи) (вч.Сидоренко В.В.) брали участь 58 учнів (разом 81 учень – 23,3 %), з яких 3 учні одержали диплом лауреата + книга і 20 – диплом лауреата, 35 – диплом учасника.

У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня» брали участь 26 учнів, з них 3 учні одержали сертифікати з відмінним (Панченко Єгор 8 кл., Лозовик Назар 9 кл., Власюк Владислав 11 кл.) та 8 з добрим результатом (7 клас: Кульбака А., Позняк Н., Магдич С., Козакевич Р.; 8 клас: Горнович П., Паранський Д., Радіонов Д. і Яндюк М. 9 клас. (Вчитель Меринова О.В.).

У Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь 110 учнів гімназії. У розрізі вчителів:

 • Зайнчуківська В.І. – 31 учень (43 %), з них сертифікат з Відмінним результатом одержала одна учениця 7 класу Позняк Н. та Добрим результатом 6 учнів: з 5-Б класу двоє учнів Зайнчиківська К. та Симончук Б., з 6-Б класу Журавська С. та Макарець А. та з 7 класу Магдич С.;

 • Зайнчуковська М.Ф. (2-А) – 19 учнів (70,3 %), з них Добрий – 2 (Суворова А., Стецюк);

 • Меринова О.М. – 17 учнів (33,3 %), з них сертифікат з Відмінним результатом одержали троє учнів 9 класу: Фурніченко І., Кузьмінська Ю., Яндюк М. та Добрим результатом 6 учнів: з 6-А класу двоє учнів Власюк А. та Кухтицька А., з 9 класу Ваховський П., Лозовик Н., Заєць М. та Зайнчиківський А.;

 • Шкробот О.Т. (3-А) – 16 учнів (55,1 %), з них сертифікат з Добрим результатом 1 учень Карпович О.;

 • Кондратовець О.В. (2-Б) – 10 учнів (50 %);

 • Панченко Н.Б. (3-Б) – 9 учнів (38 %);

 • Леськів В.М. (4-А) – 5 учнів (25 %), з них сертифікат з Добрим результатом 1 учень Сенічкин Н.;

 • Курдиляс Н.І. (4-Б) – 2 учні (11,8 %);

 • Халецька Л.І. – 1 учень (1,8 %), з Добрим результатом 1 учень 11 класу Власюк В..

У Всеукраїнському біологічному конкурсі «Колосок» взяли участь 82 учні – 25 з них отримали «золоті» та 22 «срібні» відзнаки – вчитель Цюпа К.О.

Високими були досягнення наших майбутніх інформатиків в міжнародному конкурсі «Бобреняточко», в якому прийняло участь 33 учні 2-3-х класів і з них 2 показали Відмінний результат (Кравченко К., 3-Б та Горленкова К., 3-А) та Добрий – 23 (2 учні – 2-Б, 9 учнів – 2-А, 9 учнів – 3-Б, 3 учні – 3-А) та конкурсі «Бобренятко», в якому було 9 учасників 4-5-х класів і з них 2 показали Відмінний (Слобожан К., 4-А, Симончук Б., 5-А) та Добрий – 5 (3 учні 4-А класу, один – 5-А та один 5-Б класу) (вч. Федорченко А.С.). На жаль, учні середніх та старших класів участі у конкурсі «Бобер» вже декілька років поспіль не беруть (вч.Ковальчук А.В.).

Слід зауважити, що вчителі не долучили наших учнів у 2017/2018 н.р. до участі у конкурсах «Бобер» (з інформатики, вч.Ковальчук А.В.) та «Гринвіч» (англійська мова, вчителі Гнітецька О.І. та Градовська Л.П.).

Щоб зацікавити учнів своїм предметом учителям варто звернути увагу на такі конкурси як «ЛЕЛЕКА», «Соняшник», Всеукраїнську природознавчу гру «Геліантус», інтелектуальну гру «Пазл» та інші.

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час вчителем фізичного виховання Карповичем Ю.А. у гімназії було організовано роботу спортивних секцій за різними напрямками діяльності:

 • футбол (молодша, середня і старша група);

 • волейбол (суміжна та дорослі);

 • баскетбол (дівчата, хлопці);

 • теніс.

Вчителі-предметники в рамках позакласної роботи з предмету ведуть гурткову роботу:

 • літературний гурток «Дивосвіт» - керівник Фещенко О.В.

 • гурток «Юні друзі природи» - керівник Цюпа К.О.

 • гурток «Цікава психологія» - керівник Стецюк Л.Т.

 • драматичний гурток - керівник Воробей Л.В.

 • гурток «Юний краєзнавець» - керівник Філоненко Н.К.

 • гурток «Народна математика» - керівник Зайнчуківська В.І.

 • гурток «Юні фізики» - керівник Меринова Н.К.

 • гурток «Цікава граматика» - керівник Власюк Р.С.

 • гурток «Happy English» - керівник Гнітецька О.І.

Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме:

 • недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад, як наслідок лише 11 учнів є призерами районного туру олімпіад;

 • необхідно створити наукове шкільне товариство та проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

 • всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

 • поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

 

9. Науково-методична робота

Методична робота педагогічного колективу гімназії у 2017/2018 навчальному році була організована відповідно до гімназійної проблемної теми «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як один із шляхів підвищення його ефективності».

На І (підготовчому) етапі роботи над провідною проблемною темою гімназії був створений банк інформації з питань інноваційних технологій, проведена діагностика готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою. На діагностичній основі з урахуванням аналізу результатів навчально-виховної роботи педагогічного колективу здійснювався діяльнісний взаємозв’язок усіх структурних форм та підрозділів методичної роботи: педагогічні ради, методичні ради, школи молодих вчителів, методичних об’єднань, психолого-педагогічного семінару. Робота вищезазначених структур проводилась згідно річного плану гімназії.

Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів. Головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому, створення умов для підтримання інтелектуального фону, виховання дієвого інтересу до навчально-виховної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення потреб у самовдосконаленні. Тому робота в гімназії спрямована на формування особливого типу педагога з новим мисленням – демократичним, інтуїтивним, прогностичним, акмеологічним. Розв’язанню цього завдання сприяє розроблена структура гімназійної методичної роботи, система нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей та технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Отже, метою роботи методичної служби є створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів. Методична служба в гімназії являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем вчителів, систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя гімназії, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу гімназії в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

Методичну роботу закладу координувала методична рада. На засіданнях ШМО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Активною і цілеспрямованою була робота методичних об’єднань. Протягом року у гімназії працювало 6 методоб’єднань:

- МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Перегуда С.С., вища категорія);

- МО вчителів математики та інформатики (керівник Халецька Л.І., вища категорія, старший учитель);

- МО вчителів-словесників (керівник Фещенко О.В., вища категорія, вчитель-методист);

- МО вчителів предметів природничого циклу (керівник Меринова О. М., I категорія);

- МО вчителів англійської мови та історії (керівник Гнітецька О. І., вища категорія, старший учитель);

- МО класних керівників (керівник Зайнчуковська М. Ф., вища категорія, старший учитель).

Окрім того, у гімназії діяли такі методичні підструктури :

 • Школа молодого вчителя (керівник Зайнчуківська В.І., вища категорія).

 • Динамічна група вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання (керівник Карпович Ю.А., вища категорія, старший учитель).

Робота гімназійних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги надавали спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками. Кожним методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких організовувалися конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Перегуда С.С.) продовжувало працювати над темою “Предметні компетентності і їх розвиток на уроках”, над створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток.

Методичне об'єднання вчителів математики та інформатики (керівник Халецька Л.І.) працювало над проблемою індивідуальної роботи та диференційованого підходу при вивченні математики та інформатики; над підвищенням ефективності навчальних занять. Робота методичного об’єднання вчителів математичного циклу будувалася на таких основних завданнях, як розвиток професійної компетентності вчителів, їхня навчальна, пошуково-інформаційна робота, робота по практичному пристосуванню дітей до життя. Кілька років поспіль у гімназії проводиться Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» (Координатор Зайнчуківська В.І.). У цьому начальному році було 110 учасників. Відмінний результат у 4 учнів:

 • Позняк Н.(6 клас, вчитель Зайнчуківська В.І.);

 • Фурніченка І.(9 клас, вчитель Меринова О.М.);

 • Кузьмінської Ю.(9 клас, вчитель Меринова О.М.);

 • Яндюк М.(9 клас, вчитель Меринова О.М.).

Також учитель інформатики Федорченко А.С. є координатором конкурсу Бобреняточко”.

Слід відзначити роботу методичного об’єднання вчителів-словесників. Це МО надавало великого значення виховним можливостям свого предмета: вихованню читацьких інтересів школярів, формуванню естетичних смаків засобами художнього слова. Уся робота МО була спрямована на особистісний розвиток школярів. Учителі гуманітарного циклу працювали над темою: “Формування комунікативних і соціокультурних компетентностей учнів засобами особистісно зорієнтованого уроку. Використання сучасних педагогічних технологій навчання”. Були проведені засідання МО, на яких розглядалися питання щодо викладання курсів української і світової літератури у 2017-2018 навчальному році, особистість учня і учителя як діалогічна спільність в особистісно зорієнтованому навчанні. З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів.

Учні гімназії взяли участь у конкурсах та олімпіадах, але показали не досить високі результати. Також брали участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (I етап) та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (I та II етапи).

Кожного року учні нашої гімназії стають переможцями конкурсу декламаторів. У конкурсі читців, присвяченого 204-й річниці з дня народження Т. Шевченка, призові місця здобули такі учні:

 • Горбач В. (10 клас) – I місце, вчитель Власюк Р.С. (ОТГ);

 • Власюк А. (6 клас) – II місце, вчитель Фещенко О.В. (ОТГ);

 • Андрусяк Х. (9 клас) – III місце, вчитель Фещенко О.В. (ОТГ);

У конкурсі читців-декламаторів, присвяченого популяризації творів В. Нестайка, Власюк А.(6-А) виборола II місце, вчитель Фещенко (ОТГ).

Активно проводилася і позакласна робота. Фещенко О.В. була керівником літературного гуртка Дивосвіт.

Основним напрямком роботи вчителів методоб’єднання предметів природничого циклу була інноваційна та пошукова діяльність, спрямована на підвищення рівня навчальних досягнень. Методична тема МО: Впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів. Протягом навчального року вчителі проводили такі відкриті уроки та заходи: “Реакції обміну в розчинах електролітів (9 клас, Рудюк О.В.), “Доля планети в наших руках” (5-А, Цюпа К.О.)”, “Покриви тіла тварин” (7 клас, Нечипоренко Л.В,), “Екологічна вікторина” (7 клас, Щербина В.П.). Протягом багатьох років учні гімназії активно беруть участь в конкурсі Колосок(координатор Цюпа К.О.). Кілька років поспіль у гімназії проводиться Всеукраїнський фізичний конкурс Левеня (координатор Меринова О.М.). 3 учні мають відмінний результат.

Методичне об’єднання вчителів англійської мови та історії (керівник Гнітецька О.І.) працювало над проблемою вдосконалення знань, умінь і навичок учнів з аудіювання, читання, мовлення та письма. Велика увага також приділялася проблемам підготовки до незалежного тестування з англійської мови та формуванню соціокультурної компетенції на уроках англійської мови. Вдосконалення мовленнєвих навичок проводилося виключно на основі комунікативних завдань. Значної уваги надавалось самоосвіті вчителів. З цією метою вчителі систематично відвідували районні семінари, було організовано взаємовідвідування уроків. На базі нашої гімназії відбувся семінар учителів англійської мови навчальних закладів ОТГ (жовтень).

Методичне об’єднання класних керівників (керівник Зайнчуковська М.Ф.) працювало спільно з психолого-педагогічною службою. Тема МО: Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів. Головним результатом роботи цих методичних підструктур є усвідомлення всіма вчителями нероздільності навчального та виховного процесу в школі, необхідності впровадження особистісного підходу у роботі з учнями. Виховна робота гімназії базувалася на принципах «Вчимося не для школи, а для життя». Усі виховні заходи та години, предметні тижні, тематичні виставки, конкурси, запропоновані відділом освіти, фестивалі дитячої творчості, гуртки (а їх у гімназії 9), психологічна та соціальна служби націлені на всебічний та гармонійний розвиток дитини, пристосування її до умов сучасного соціуму, а в результаті – формування людини нового типу, здатної до інноваційного мислення. Національно-патріотичне виховання в нашому навчальному закладі органічно пронизує усі форми та методи реалізації громадянського, військово-патріотичного, правового, морально-етичного, естетичного виховання. Усі складові національно-патріотичного напрямку виховання реалізуються в гімназії різноманітними шляхами. На базі нашої гімназії на початку грудня відбувся семінар з виховної роботи на тему: Творчий педагог – обдарований учень. Також у кінці березня відбувся семінар соціально-психологічної служби на тему: “Професійне здоров’я педагога як ресурс професійно особистісного розвитку.

У 2017-2018 навчальному році функціонувала Школа молодого вчителя (координатор Зайнчуківська В.І.). До її складу входять такі вчителі:

 • Федорченко Анна Сергіївна – вчитель інформатики;

 • Шкробот Олена Тофілівна – вчитель початкових класів;

 • Цюпа Катерина Олександрівна – вчитель біології;

 • Ткачова Діна Сергіївна – вчитель початкових класів;

 • Кучер Валентина Анатоліївна – вихователь групи продовженого дня.

Вчителі-наставники:

 • Федорченко Анна Сергіївна – Халецька Любов Іванівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

 • Шкробот Олена Тофілівна – Зайнчуковська Марія Фердинатівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

 • Цюпа Катерина Олександрівна – Рудюк Оксана Володимирівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

 • Ткачова Діна Сергіївна – Леськів Валентина Миколаївна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

 • Кучер Валентина Анатоліївна – Мошківська Галина Миколаївна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Вчителями-наставниками було сплановано роботу. Молоді вчителі були ознайомлені з пам’ятками та рекомендаціями щодо проведення уроку; були проведені співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативної документації про освіту; вивчено вимоги до сучасного уроку, вибір методів і прийомів. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та наставників.

Слід відзначити роботу динамічної групи вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни, образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання (керівник Карпович Ю.А.). Проблемна тема динамічної групи на 2017-2018 н.р. – “Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності вчителів образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання, фізичної культури, Захисту Вітчизни та формування музичних, художніх, здоров’язбережувальних компетенцій учнів в умовах впровадження нових базових стандартів”. Перегуда В.С. та Одноворченко С.В. систематично беруть активну участь у різних виставках творчих робіт.

Справжню допомогу в підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами здійснює бібліотекар гімназії Лозовик Т.Л. Це допомога вчителям у організації позакласної роботи, акції “Живи, книго!”, тематичні виставки (перегляд репродукцій картин К. Білокур та М. Приймаченко). Це далеко не повний перелік форм роботи шкільної бібліотеки.

 

Предметні тижні

З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, обміну досвідом з методичних напрацювань у 2017-2018 н. р. було проведено такі предметні тижні:

 • Тиждень фізичної культури і спорту (11.09-15.09). Традиційно цього тижня учні гімназії йдуть до лісу, де проходять спортивні змагання, ігри. Діти готують смачні обіди.

 • Тиждень безпеки життя (18.09-22.09). Були проведені тематичні виховні години на тему: Будь обережним на дорозі (5-11 клас).

 • Тиждень осені (25.09-29.09). Діти з нетерпінням чекають цього тижня, адже в гімназії проходить ярмарок Дари осені. Учні продають овочі, фрукти, різні ласощі.

 • Тиждень учителів-новаторів (09.10-13.10, початкова ланка). Відкриті уроки провели Леськів В.М., Зайнчуковська М.Ф. Класовод Шкробот О.Т. підготувала зі своїми вихованцями виховний захід.

 • Тиждень іноземної мови та мов національних меншин (23.10-27.10). Вчителі англійської мови провели I тур олімпіади з англійської мови серед учнів 8-11 класів. Відбувся конкурс стіннівок “Що я знаю про англомовні країни”. Гнітецька О.І. провела з 6-А класом свято-відкриття “Чужому навчайтеся, але й свого не цурайтеся”. На цьому ж тижні на базі гімназії пройшов семінар учителів англійської мови навчальних закладів ОТГ.

 • Тиждень української писемності, культури та майстрів народного мистецтва (06.11-10.11). У рамках цього тижня були проведені відкриті уроки та позаурочні виховні заходи, виставки, конкурс читців. Власюк Р.С. провела I етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка. Також учителька підготувала відеоурок Від Нестора Літописця до XXI століття. Фещенко О.В. організувала виставку словників Не бійтесь заглядати у словник. Конкурс читців Лунай, величне наше слово підготувала Вдовенко О.А. та учні 6-их та 7-ого класів. Учасники читали напам’ять поетичні твори Шевченка, Ліни Костенко. 09.11 учні та вчителі приєдналися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цього ж дня Фещенко О.В. провела I етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика.

 • Тиждень математики та інформатики (13.11-17.11). Вчителі провели відкриті уроки із застосуванням інтерактивних технологій. Меринова О.М. підготувала шкільний інтелектуальний марафон.

 • Тиждень соціально-психологічної служби (27.11-01.12). До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом пройшов загальношкільний флешмоб Червона стрічка. У 9 класі відбулася відкрита виховна година Твоє життя – твій вибір (Макарець Л.М.). Також під час проведення цього тижня Макарець Л.М. підготувала відкритий виховний захід “Для Вас відкриті наші душі і серця”.

 • Тиждень українських звичаїв та традицій (11.12-15.12). Воробей Л.В. та учні 6-Б класу підготували Андріївські вечорниці “На Андрія робиться дівицям надія”. Дуже цікавий виховний захід показали учні 4-А класу (Леськів В.М.) Вишиванку одягай, Україну кохай. Учні познайомили глядачів із різними видами вишивки. Прозвучало багато пісень.

 • Тиждень днів історичної пам’яті (15.01-31.01). Цього тижня відбулися такі виховні заходи:

  • Голокост. Трагедія євреїв (11 клас, історична довідка);

  • Під Крутами пішли в безсмертя (9 клас, історична година пам’яті).

 • Тиждень профорієнтації (05.02-09.02). Учні 5-Б класу (Стецюк Л.Т.) провели зустріч-спілкування “Всі професії важливі, всі професії потрібні”. Також учні гімназії взяли участь у конкурсі малюнків Важливі професії.

 • Тиждень пам’яті Гордимося, пам’ятаємо, шануємо (12.02-23.02). Учні 7 класу (Філоненко Н.К.) підготували урок мужності “Героям небесної сотні присвячується”. Діти пригадали трагічні дні 2014 року. Усі разом вшанували пам’ять тих, хто загинув.

 • Літературний тиждень (05.03-09.03). Традиційно на початку березня в гімназії проходить літературний тиждень. 23 учні гімназії взяли участь у конкурсі читців, присвяченому 204-й річниці з дня народження Шевченка. Конкурс відбувся в Будинку культури. Призові місця мають такі учні:

  • Горбач В. (10 клас) – I місце (середня вікова категорія);

  • Власюк А. (6-А клас) – II місце (молодша вікова категорія);

  • Андрусяк Х. (9 клас) – III місце (молодша вікова категорія).

Вдовенко О.А. в 7 класі провела диспут Чи змаліла постать Шевченка в наш час?”. Учні 8-го класу(Фещенко О.В.) підготували позакласний виховний захід Бременські музиканти (інсценізація казки). Власюк Р.С. учням 11 класу запропонувала перегляд відеофільму “Постмодернізм. Сучасні угрупування". Воробей Л.В. з учнями 6-9 класів підготувала літературну світлицю “Ця дивна жінка”. Діти читали напам’ять поетичні твори О.Пушкіна, А.Міцкевича, В.Шекспіра.

 • Тиждень природознавства та біології (19.03-23.03). Відбулася виставка газет на тему: Майбутнє Землі в наших руках (6,7,8 класи). Вчитель біології Нечипоренко Л.В. провела в 7 класі відкритий урок з біології “Покриви тіла тварин”. Після презентації була проведена бесіда щодо функцій, які виконують покриви. Цюпа К.О. в 6 класі на уроці біології “Покритонасінні. Особливості будови, поширення” показала відео “Запліднення квіткових рослин”.

 • Тиждень точних наук (10.04-.13.04). Усім сподобався конкурс із фізики між учнями 9 класу Хто зверху?” (дуель-шоу). Його провела вчитель фізики Меринова О.М. Вчитель математики Халецька Л.І. підготувала відкритий урок з математики у 8 класі Розв’язування квадратних рівнянь. Зайнчуківська В.І. – у 7 класі “Коло і круг”. Вчителька створювала проблемні ситуації, а учні шукали різні способи розв’язування. До Дня космонавтики була організована виставка газет.

 • Тиждень мистецтва (16.04-20.04). Цікавим і пізнавальним був урок із музичного мистецтва у 7 класі Музика в мультиплікації (Суворова Л.М.). Учні ознайомились з українською анімацією, з особливостями жанру музики до мультфільмів. Вчителька трудового навчання Одноворченко С.В. провела вернісаж ремесел Мистецтво і рукотворний світ. Відбулася виставка вишивок, витинанок учениць 9-10 класів. Цікавою була виставка вчительських робіт. Філоненко Н.К. у 8 класі провела відкритий урок мистецтва на тему: Віртуальна подорож музеями світу.

 • Тиждень початкових класів і вихователів ГПД (23.04-27.04). Курдиляс Н.І. організувала з учнями 4-Б класу екскурсію до лісництва. Під керівництвом класоводів Мошківської Г.М. та Перегуди С.С. між учнями 1-А і 1-Б класів відбулася “Екологічна вікторина”. Шкробот О.Т. зі своїми вихованцями запросила всіх на свято Хай завжди буде сонце. Леськів В.М. провела кольоровий день.

Конкурси

У 2017-2018 н.р. Карпович Ю.А. брав участь у конкурсі Учитель року в номінації Фізична культура і посів перше місце в районному етапі.

У конкурсі “Педагогічна Житомирщина” Гнітецька О.І. посіла III місце(ОТГ). Тема роботи: “Реалізація принципу дитиноцентризму у навчально-виховному процесі з іноземної мови.

Колектив учнів гімназії посів II місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів просвіти “Земля – наш спільний дім” та III місце в конкурсі ДЮП (Керівник Цюпа К.О.).

Також II місце в районному етапі посіла команда гімназії у військово-патріотичній грі “Джура” (керівник Карпович Ю.А., координатор Цюпа К.О.).

Поряд з досягненнями в організації методичної роботи у гімназії є недоліки. Методичними об’єднаннями планова робота не завжди проводилася своєчасно. На недостатньому рівні була організована робота з обдарованими дітьми, науково-дослідницька діяльність учнів (шкільна МАН). Мала кількість учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень. Педагоги-методисти не працюють над створенням авторських програм, навчальних посібників та методичних рекомендацій, вчителями мало використовуються можливості розміщення методичного досвіду у педагогічній пресі.

У 2018/2019 навчальному році пріоритетними напрямками методичної діяльності педагогічного колективу повинна бути робота, яка спрямована на:

 • виправлення недоліків, що заважають учням та вчителям досягти високих результатів;

 • підвищення якості навчання і відповідальності за результати успішності, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;

 • виконання завдань гімназійної проблемної теми «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як один із шляхів підвищення його ефективності»;

 • це впровадження інноваційних технологій навчання та виховання, зокрема розвивального навчання та проектних технологій, а також здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді згідно Концепції, затвердженої МОН України від 16.06.2015р. № 641.

 

10. Організація виховної роботи в гімназії

Організація виховної роботи у 2017-2018 н.р здійснювалася відповідно до нормативно-правових та законодавчих документів, що регламентують організацію та проведення виховного процесу. Педагогічні працівники у роботі з учнями та батьками керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Наказ МОН від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах». Наказ МОН від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти, лист МОН від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю». Лист МОН від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти». Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"; Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми"; Наказ від 11.06.2013 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві"; Наказ від 19.07.2013 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року"; Інформаційно-методичний лист від 02.04.2014 № 1/9-235 щодо впровадження навчальних програм "Сімейні цінності", Статуту гімназії, річного плану роботи гімназії на 2017/2018н.р. та інших нормативних документів. Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11-х класів на основі річного плану гімназії.

Виховна діяльність у гімназії, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада гімназії, батьківський комітет) та із діяльності учнів. На нарадах при директорі були розглянуті питання: «Розподіл напрямків з виховної роботи між вчителями-предметниками та класними керівниками», «Стан організації харчування», «Аналіз відвідування учнями 1-11-х класів уроків», «Аналіз виховної роботи за І семестр», «Про організацію та проведення зимових канікул», «Про результати контролю діяльності вчителів з планування виховної роботи на ІІ семестр», «Відвідування учнями навчальних занять», «Аналіз відвідування занять учнями» (запізнення), «Про організацію роботи на канікулах», «Стан виховної роботи», «Стан харчування дітей пільгових категорій», «Звіт про виконання виховних планів за I семестр, рік».

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі гімназії: «Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювався за змістовими лініями виховної діяльності:

1. Ціннісне ставлення до себе.

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота гімназії була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

 2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

 3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

 4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

 5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

 6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

 7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

 8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

 9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

 10. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

 11. Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

 12. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.

 13. Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

 14. Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

 15. Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

 16. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в гімназії в 2017-2018 навчальному році  працювали 8 класних керівників 1-4-х класів, 9 класних керівників 5-11-х класів,  соціальний педагог, практичний психолог, вчителі-предметники, заступники директора з ВР та НВР.

1. Ціннісне ставлення до себе.

Мета: усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного

психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ

самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги;

знання та навички ведення здорового способу життя;

сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції.

Славетний філософ Салон, один із семи грецьких мудреців, учив: «Пізнай самого себе. Спитай себе: "Хто ти? Звідки і куди ідеш?"»

з/п

Тематичний зміст виховної діяльності

Відповідальні

Дата

1.

Вивчити медичні картки першокласників, передивитися медичні картки учнів 2-11 класів.

медсестра, психолог,

класоводи, кл. керів.

До 08/09

2017 р

2.

Повторення Правил для учнів та проведення виховних годин з безпеки життєдіяльності учнів:

«Я і мій клас. Правила поведінки у школі, дома, на вулиці»

«Як організувати свій день»

«Дисципліна і культура»

«Що означає бути вихованим»

«Посієш звичку – пожнеш характер»

«Як долати труднощі і випробування»

«Пізнай самого себе»

«Шлях до себе»

«Пізнай себе – і ти пізнаєш світ»

«відшукай себе серед інших»

«Твоє майбутнє – в твоїх руках»

Класоводи,

кл.керів.


 

Класоводи


 


 


 


 

Кл. керів.


 


 


 


 


 


 


 


 

До 08/09

2017 р

3

Тиждень здоров’я:

- виставка науково-популярної літератури на тему: «Ми за здоровий спосіб життя»

- «День здоров’я» (біля водосховища селища до Дня фізичної культури і спорту)


 

Бібліотекар, соц.пед.


 

Карпович Ю.А.

Жеревко І.В.


 

11-15/09


 

14/09

15/09

4


 


 


 


 


 


 

5.

Тиждень безпеки життя:

- на батьківських зборах розглянути питання «Авторитет, педагогічний такт і особистий приклад у сімейному вихованні»

- «Наша безпека в наших руках» (відеолекторій)

- тематична виховна година «Будь обережним на дорозі»;

- виступ агітбригади юних інспекторів руху

Шкільний інтелектуальний марафон

 

Класоводи,

кл. керів.

Педагог-організатор,

Класоводи, кл. керів.


 

Педагог-організатор

Меринова О.М.

18-22/09

2017р.

до 29/09

2017 р

18-22/09

2017 р.

18-22/09

14/11

6.

Психологічна вітальня

«Добро починається з тебе»

(відкритий виховний захід)

Стецюк Л.Т.

 

29/11

 

7.

Конкурсна програма «На варті Вітчизни» (До Дня Збройних сил України)

Зайнчуковська В.І.

Карпович Ю.А.

05/12

2017 р.

8.

Свято «Український хлопче, майбутній солдате! Знай, що Батьківщину треба захищати»

Вольська Р.В.

07/12

9.

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (змагання між вчителями та учнями)

клас. керів.,

Жеревко І.В.

18/01

2018 р.

10.

Свято «Здоров’я – це сила. Здоров’я – це клас! Хай буде здоров’я у вас і у нас!»

Зайнчуковська М.Ф.

15/03

11.

Виступ агітбригади ДЮП

 

Педагог-організатор

квітень

2018 р.

12.

Математичний конкурс «Шанс»

Зайнчуковська В.І.

13/04

13.

Корекційно-розвивальні заняття «Формування мотиваційної готовності дітей 6-7 років до навчання у школі»

«Перший раз у перший клас»

(адаптація першокласників до навчання у школі)

Корекційно-розвивальні заняття «Сприяння адаптації п’ятикласників»

- «Превентивне спілкування молодших школярів»

- «Ось такий я!» (група ризику)

- Профорієнтація «Ким бути?» Вибір професії.

 • «Подорож на планету «Я»». Тренінгові заняття із підлітками.

 • Відеолекторій «Станція призначення – «ЖИТТЯ»

Психолог


 

Психолог


 


 

Психолог


 

Психолог

Психолог

Психолог


 

Психолог

вересень,

жовтень

2017 р

листопад

грудень, січень

квітень, травень

протягом року

січень,

лютий

протягом року

14.

Виховні години:

 • «Конвенція ООН» - права дитини ;

 • Акція милосердя «Діти допоможіть дітям»

 • Флешмоб до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

 • Акція «Червона стрічка»

 • Конкурс плакатів «Молодь обирає здоров’я»

 • Заняття з елементами тренінгу «Моя майбутня професія»

Відкритий виховний захід «Толерантне ставлення до людей з особливими потребами»


 


 


 


 


 

Соц. педагог

 


 

вересеньжовтень

01/12

Грудень

березень

квітень

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

Мета: сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей; виховання моральних якостей (чуйності, чесності, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості); виховання здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших.

У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. В родинно-сімейному напрямку активно працюють вчителі 1-4-х класів. На години спілкування запрошуються батьки. Доброю традицією стало проведення годин спілкування, а також батьківські всеобучі та спільні заходи батьки і діти. В умовах постійних демографічних і соціальних змін в Україні (зростання кількості розлучень, самотніх людей, перевищення смертності над народжуваністю втрачаються) сімейні цінності, руйнуються відносини, підвищується ризик розлучень, знижується вага виховної функції сім’ї. Відродити в сімейному житті численні народні звичаї, котрі становлять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал – одне з найважливіших і невідкладних завдань батьків, педагогів, усієї громадськості.

Від рівня духовної культури сім’ї залежить і рівень культури та вихованості дитини. Культура сім’ї насамперед визначається тим, чи шанують батьки своїх предків, один одного, чи бережуть честь свого роду, родини.

Одним із головних критеріїв діяльності гімназії є здійснення такої політики, при якій батьки відчувають свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.

з/п

Тематичний зміст виховної діяльності

Відповідальні

Дата

1.

 

День знань. Святкова лінійка

ЗВР,

педагог-організатор

01/09

2017 р

2.


 


 

 

Тематичні виховні години:

«Школа гарної поведінки»

«Шануй батька й неньку»

«Дерево міцне корінням, а людина – родом»

«Мама, тато, я – читацька сім’я»

«Дружба і її значення у житті людини»

«Чи можна прожити без конфліктів»

«Моя сім’я»

«Як жити в мирі з людьми»

«Цінності моєї родини»

«Сім’я – основа держави»

«Сучасні аспекти родинного виховання»

Класоводи


 


 


 


 


 

Класні керівники

6-10/11

3.


 

 

Перегляд відеофільму

 • «Шкідливість алкоголю».

Батьківські збори:

- «Виховний потенціал сім′ї»

 • Тренінг для батьків « Захист прав дитини»;

 • «Щоб не згасло родинне вогнище»;

 • « Щаслива сім′я. Яка вона?»;

 • «Роль батька у вихованні дитини»

 • «Наші діти – наша старість»

Години психолога «Гендерні відносини у родині»

Соц.педагог


 


 

.


 


 

Психолог

 

4.

Родинне свято « Тепло сімейного вогнища » (До всесвітнього дня дитини)

Мошківська Г.М.

20/11

5.

«Свято вихованих і ввічливих дітей»

Перегуда С.С.

27/11

6.

Літературна світлиця «Ця дивна жінка»

Воробей Л.В.

09/03

7.

Свято «Здоров’я – це сила. Здоров’я – це клас! Хай буде здоров’я у вас і у нас!»

Зайнчуковська М.Ф.

15/03

8.

Математичний конкурс «Шанс»

Зайнчуківська В.І.

13/04

9.

«Прощання з Буквариком»

Мошківська Г.М.

Перегуда С.С.

17/04

25/04

10.

«Порадійте за нас – ми йдемо у п′ятий клас!»

Леськів В.М.

15/05

11.

«Прощавай, початкова школо!»

Вольська Р.В.

17/05

3.Ціннісне ставлення до праці.

Мета: сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини та держави, значущості усіх видів праці, готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці; уявлення про принципи побудови кар′єрного росту.

Належна увага гімназією приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2017-2018н.р. учні гімназії приймали участь у трудових десантах з покращення прилеглої до гімназії території, у акції «Чисте довкілля», у ЕКО-квесті від Павла Дзюблика «Наше Полісся», де здобули перемогу і виграли 100 тис.грн. на розвиток навчального закладу (+50 тис.грн. від селищної ради).

Виховні досягнення

1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави

2.Сформованість потреби в праці:

– уявлення про значущість усіх видів праці;

– уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову

діяльність;

– навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

– вміння доводити справу до логічного завершення;

– уявлення про сучасний світ професій.

3.Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

– знання основ економіки і ділової етики;

– вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

– сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.

– уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.

 

з/п

Тематичний зміст виховної діяльності

Відповідальні

Дата

1

Тематичні виховні години:

«Бджілка мала , та й та працює»

«Діло майстра хвалить»

«Цінуймо працю інших»

«Праця прикрашає людину»

«Вчись учитись, щоб уміти трудитись»

«Школа вмілих господарів»

«Як навчитись цінувати і розраховувати час»

«Бережи свій час і час інших»

«Підліткова праця: правознавчий аспект»

«Твій особистий бюджет»

«Знайомимось із маловідомими професіями»

Класоводи


 


 


 

Класні керівники

05-09/02

2018 р

2.

 

Акція «Поспішаймо творити добро» (до Дня людей похилого віку)

Кл.керівн.,

педагог-організатор

до 29/09

3.

 

Акція «Грані добра» (допомога ветеранам ВВ війни)

Кл.керівн.,

педагог-організатор

протягом року

4.

 

Святкова концертна програма

«Кафе «Зошит у клітинку»

Класоводи,кл.керівн.

педагог-організатор

29/09

5.

 

Міжнародний місяць шкільних бібліотек:

«Бібліотека – море книг,        Бібліотека – храм науки...   Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!   

Бібліотекар

гімназії

жовтень

2017р.

6.

Колективна трудова справа «Чисте подвір′я» (прибирання території гімназії)

Колектив гімназії

27/10

7.

Конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»

Класоводи, вч.малювання

грудень

8.

Зустріч-спілкування «Всі професії важливі, всі професії потрібні»

Стецюк Л.Т.

06/02

2018р.

9.

 

Літературно-музична композиція

«Професії моїх батьків»

Кондратовець О.В.

09/02

10.

 

Телестудія « Всі професії важливі»

Кл.керівн.,

педагог-організатор

08/02

11.

Масляна. Ярмарок млинців

Колектив гімназії

22/02

12.

Свято інсценованої казки

Фещенко О.В.

16/03

13.

Операція «Затишок. Посади дерево, квіти»

Колектив гімназії

до 27/04

14.

Проведення заключної перевірки стану підручників і підбиття конкурсу «Живи, книго!»

Бібліотекар

гімназії

до 18/05

2018р.


 

4. Ціннісне ставлення до природи.

Мета: сформованість понять та уявлень про довкілля; усвідомлення краси природи, як унікального явища та її функцій в житті людини; необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї; дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу.

Екологічне виховання формується у процесі виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Цінне ставлення до природи сформоване на основі екологічної культури є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань з екологічного виховання:

з/п

Тематичний зміст виховної діяльності

Відповідальні

Дата

1.

Тематичні виховні години:

«Чистий клас»

«Віч-на-віч з природою»

«Якби тварини вміли говорити»

«Себе я бачу в дзеркалі природи»

«Я – маленька частиночка природи»

«Вода – безцінне багатство. Бережіть її»

«Здорова природа – здорова людина»

«Бережи свою планету»

«бережіть ліс – легені планети!»

«Жити в злагоді з природою»

«Еколог – сучасна професія»


 

Класоводи


 


 


 


 

Класні керівники


 

17-20/10

2.


 

 

Тиждень осені.

Конкурс поробок та композицій «Осінні фантазії природи»

Святковий ярмарок «Дари осені»

Класоводи,

класні керівники

25-29/09

26/09

28/09

3.

Свято « Доля планети в наших руках»

Цюпа К.О.

18/10

4.

Екологічне свято-казка «Світ навколо любові просить»

Зайнчуковська М.Ф.

20/10

5.

Щорічна акція «Годівничка»

Колектив гімназії

грудень - лютий

6.

 

Літературно-музична композиція

«Благослови, мати, весну зустрічати»

Панченко Н.Б.

06/03

7.

«Річці - чистий берег» (прибирання території біля річки Ірша – до Дня Землі)

Педагог-організат., пед.колектив

до 27/04

8.

Трудовий десант: прибирання території навколо гімназії, насаджування квітів на клумбах, дерев біля гімназії.

Педагогічний та учнівський колектив

до 06/04

9.

Захід-реквієм «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять»

Гнітецька О.І.

26/04


 

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Мета: сформованість естетичних почуттів, уявлень, знань, про прекрасне у житті та мистецтві, потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності; навички створення мистецьких проектів я к основи творчого самовираження і самоствердження особистості. Формується у процесі виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Художньо естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні таких заходів:

 

з/п

Тематичний зміст виховної діяльності

Відповідальні

Дата

1.

 

Тематичні виховні години:

«Барви пір року»

«Культура поведінки: ідемо до театру (музею, цирку, кінотеатру)»

«У царині мистецтва»

«Мистецькими стежками рідного краю»

«Народ скаже – як зав’яже»

«Мистецтво та мої емоції»

«Сьогодення і майбутнє української книги»

«Музика, яку ми любимо»

«5 хвилин з мистецтвом»

«Театр: вчора, сьогодні, завтра»

«Від культури особистості до культури нації»


 

Класоводи


 


 


 


 


 

Класні керівники

11-15/12

2.

 

Свято-відкриття тижня іноземних мов «Чужого навчайтеся, але й свого не цурайтеся»

Гнітецька О.І.

23/10

3.

Свято мистецтва «А над світом українська вишивка цвіте»

Філоненко Н.К.

07/11

4.

 

Літературно-музична композиція

«Наша мова солов’їна»

Панченко Н.Б.

09/11

5.

 

Літературно-музична композиція «Парад української пісні»

Шкробот О.Т.

23/11

6.

Свято «Вишиванку одягай, Україну кохай»

Леськів В.М.

12/12

7.

 

Андрієвські вечорниці

«На Андрія робиться дівицям надія»

Воробей Л.В.

13/12

8.

Новорічні ранки та карнавали

Педагог-організатор,

класоводи,

кл.керів.

21/12


 

22/12

9

Фестиваль колядок

 

Педагог-організатор,

вч.музики

січень,

2018

10.

Святкова програма до Дня 8 березня «Наші чарівні, наші найкращі!»

Педагог-організатор,

07/03

 

11.

Фестиваль «Великодні дзвони»

Вчителі музики,

педагог-організатр

10/04

12.

День вишиванки

Весь колектив

17/05


 

Учнями гімназії здійснені навчально-тематичні екскурсії рідним краєм, а саме: по м. Вінниці 2-А клас (класовод Зайнчуковська М.Ф.) та 6-А (кл.керівник Гнітецька О.І.), м.Києву 6-Б (кл.керівник Воробей Л.В.), 7 клас (кл.керівник Філоненко Н.К.), м.Вінниця 10 (кл.керівник Зайнчуківська В.І.), 8 (кл.керівник Фещенко О.В.), 5-Б (кл.керівник Стецюк Л.Т.) та м.Житомир 9 кл. (кл.керівник Меринова О.М.).

6.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Мета: сформованість основних ронять про народ, націю, державу, суспільство; Виховання почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови, любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві, толерантного ставлення до представників інших національностей.

з/п

Тематичний зміст виховної діяльності

Відповідальні

Дата

1.

 

День Знань. Перший тематичний урок:

« Ми – діти європейської родини»

« Європа – наш цивілізаційний вибір»


 

Класоводи

Кл.керівники


 

01/09

2017р.

2.


 

 

Тематичні виховні години:

«Та земля мила, де мати народила»

«У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна»

«Я – маленький громадянин»

«Люби і знай свій рідний край»

«Що я знаю про Україну»

«І синє небо, і жовте колосся»

«Історія рідного краю»

«Трагедії українського народу»

«Україна – європейська держава»

«Ми різні, але ми єдині»

«Без правової культури немає правової держави»


 

Класоводи


 


 


 


 

Кл.керівники

15-31/01

2018р.

3.

Святковий концерт до Дня захисника України (ОТГ)

Педагог-організатор

13/ 10

4.

 

Літературно-музична композиція

«Ми маленькі козачата»

Кондратовець О.В.

25/10

5.

 

«Людської пам’яті мости…»

(до Дня пам’яті жерт Голодомору)

Фещенко О.В.

24/11

6.

 

Концертна програма до Дня збройних сил України «Ви - наша опора,
Ви - наша надія.
»

Педагог-організатор

06/12

7.

 

Історична довідка

«Голокост. Трагедія евреїв»

Власюк Р.С.

27/01

2.018р

8.

 

Історична година пам’яті

«Під Крутами пішли в безсмертя»

Меринова О.М.

29/01

9.

Урок мужності «Героям небесної сотні присвячується…»

Філоненко Н.К.

20/02

10.

Свято «Хай завжди буде сонце»

Шкробот О.Т.

20/04

11.

Військо-патріотична гра «Джура»

Карпович Ю.А., педагог-організ.

квітень,

12.

 

«Пам’ять вічно жива»

( До Дня пам’яті та примирення)

Цюпа К.О.

08/05

13.

 

Тематична виховна година до Міжнародного Дня Захисту дітей: «Дітям світу – сонце й мир»

Класоводи,

кл.керівн.

21-25/05

 

Правова освіта, правове виховання

Гімназія приділяє велику увагу виховній роботі з правової освіти та правового виховання. Робота проводиться у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному.

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює соціальний педагог Макарець Л.М. та класні керівники ці діти залучаються до роботи гуртків та в спортивні секції. З підлітками постійно працює діюча Рада профілактики. На базі гімназійної бібліотеки постійно влаштовуються виставки на правову тематику.

Правове виховання в гімназії – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання. Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

 • стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації учнів;

 • використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій);

 • використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;

 • здійснення виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

Для чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, на початку навчального року у річному плані гімназії окремим розділом сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів. У гімназії видано наказ «Про організацію роботи з профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх» з метою запобігання правопорушенням, злочинності серед учнів, забезпечення їхнього змістовного дозвілля у позаурочний час та вихідні дні, а також для посилення контролю за організацією роботи з морально-правового виховання учнів. Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та з метою удосконалення роботи гімназії щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за умовами життя таких дітей.

З метою формування правової культури та попередження правопорушень, бездоглядності, злочинності серед неповнолітніх, охорони їх прав та інтересів, здійснення контролю за умовами утримання в сім’ях та проведення виховної роботи як у родинах, так і в гімназії на кінець року було виконано план спільних заходів з питань соціального захисту дітей з профілактики правопорушень з представниками служби у справах дітей, відділу кримінальної міліції у справах дітей. У гімназії створена і діє рада з профілактики антисоціальних явищ. Ця рада на основі аналізу розробляє і проводить заходи по профілактиці антисоціальних явищ, виявляє і бере на облік учнів, схильних до скоєння правопорушень, а також сім’ї, які відносяться до тих, що опинились в складних життєвих обставинах (хронічні п’яниці, морально розбещені особи, батьки, які конфліктують один з одним, батьки, які використовують недозволені методи виховання або ухиляються від виховання дітей). Рада визначає форми виховного впливу на цих осіб. Крім того, рада з профілактики планує проведення антиалкогольних та антинаркотичних заходів, пропагує здоровий спосіб життя.

Періодично проводяться рейди у складі соціального педагога, заступників директора та чергового вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважної причини. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Адміністрацією гімназії спільно з класними керівниками забезпечується щоденний контроль за відвідуванням учнями школи та проводяться оперативні заходи з метою недопущення бродяжництва серед учнівської молоді, проводиться просвітницька робота з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді. Класними керівниками, що квартально проводяться обстеження житлово-побутових умов проживання дітей.

В основу процесу правового виховання покладено небайдужість. І саме це забезпечує взаємини партнерства, повагу до особистості дитини.

Система роботи гімназії з правового виховання учнів передбачає цілеспрямовану, планомірну, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин. Основна виконавча ланка в цій системі – класні керівники та практичний психолог. В роботі методичного об'єднання класних керівників також приділялась значна увага попередженню правопорушень та профілактики неуспішності школярів (питання розглядалось на засіданні).

В основу системного підходу до здійснення виховного процесу в гімназії покладено врахування вікових особливостей дітей. У молодших класах – це створення в першу чергу сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики й педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у поведінці і розвитку. Заслуговує уваги робота вчителів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, у яких вихованню дітей не приділяється належна увага; знайомляться із сімейними умовами; з’ясовують, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.