Освітні програми

 

Структура освітньої програми

Розділ 1. Призначення закладу освіти та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника ліцею.

Розділ 3. Цілі та завдання освітньої діяльності закладу.

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування.

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовування

                в ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Особливості побудови освітнього процесу в класах з інклюзивним

                навчанням.

Розділ 7. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

 

Розділ 9. Структура навчального року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

Призначення закладу освіти та засіб його реалізації

Призначення закладу освіти – реалізація права дитини на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальна адаптація та готовність продовжувати освіту на подальших етапах.                                                                                 Реалізація призначення закладу освіти здійснюється через забезпечення в освітній діяльності принципів:                                                                                 · гуманізму як норми поваги до особистості та основи побудови партнерського спілкування з дитиною;                                                                      · інтеграційних засад побудови та організації освітнього процесу;               · визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтації на вікові особливості;                                                                                                                 · створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує;             · урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.                                                                                                                Духовна сила нації – творчий потенціал народу, глибоке усвідомлення надбання українців минулих років. Найважливіше завдання сучасної школи - розвивати творчі здібності учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процес навчання покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.                                                                                   Навчання має комплексний вплив на особистість, незважаючи на те, що освітня функція найбільш специфічна для даного процесу. Сама освіта передбачає формування не лише знань і умінь, але й певних якостей, світогляду, ідейності, моральності особистості та ін. Умовне виділення освітньої, виховної і розвиваючої функції є корисним у практичній діяльності вчителя, особливо при плануванні завдань навчання.                                              Освітня функція передбачає, в першу чергу, засвоєння наукових знань, формування спеціальних і загальнонавчальних умінь і навичок. Наукові знання передбачають факти, поняття, закони, закономірності, теорії, узагальнену картину світу. У відповідності з освітньою функцією вони повинні стати надбанням особистості, ввійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізація цієї функції повинна забезпечити повноту, систематичність і усвідомленість знань, їх міцність і дієвість. Це вимагає такої організації процесу навчання, щоб із змісту навчального предмета, що відображає відповідну галузь наукового знання, не випадали елементи, які є важливими для розуміння основних ідей і суттєвих причинно-наслідкових зв'язків, щоб у загальній системі знань не утворювалося пустот. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючи все більшої стрункості й логічної

 

 

послідовності, щоб нові знання випливали з раніше засвоєних і прокладали шлях до наступних знань.                                                                  Конкретним результатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загальнонавчальних умінь і навичок.                             Спеціальні уміння і навичкице специфічні для певного навчального предмета і галузі науки практичні уміння й навички. Наприклад, з фізики і хімії – це розв'язування задач, проведення лабораторних дослідів, показ демонстрацій, здійснення дослідницьких робіт. З географії – робота з картою, географічні вимірювання, орієнтування за допомогою компасу та інших приладів. З математикирозв'язування задач, робота з обчислювальними машинами різних типів, з логарифмічною лінійкою, моделями та ін. З біології робота з гербаріями, муляжами, колекціями, препаратами, мікроскопами.             Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодівають загальнонавчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо.                               Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості. Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань, відношень, якостей особистості. Формування особистості взагалі неможливе без засвоєння системи моральних та інших понять, норм і вимог.               Між освітою і вихованням існує не однобічний зв'язок. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє позитивний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, суспільної активності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішного навчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчання неможливий.                                                                                                     Таким чином, головне завдання педагогічного колективу Новоборівського ліцею імені Василя Лунька – в повній мірі реалізувати та гармонійно поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні:

  • системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку учнів;
  •  змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх трьох видів завдань;
  • різноманітністю методів, форм і засобів навчання;
  • системою контролю і самоконтролю навчання  та аналізом його результатів.

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед ліцеєм.

 

Розділ 2

Опис "моделі" випускника ліцею

Випускник Новоборівського ліцею імені Василя Лунька – це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Сучасний випускник  вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність.  Він вміє здійснювати вибір: жити й працювати в різновіковому колективі, здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення.  Випускник ліцею має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером.                                                                                                       Основні характерологічні орієнтири особистості випускника – вільна особистість. Це особистість, що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе, усвідомлює свою цінність та  цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою та суспільством.                                                                                    Наш випускник – це:                                                                                       - гуманна особистість (проявляє милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне миру й розуміє цінність людського життя);                                                      - духовна особистість (має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні);                                                                        - творча особистість (наділена необхідними здібностями, знаннями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом);                                                       - практична особистість (знає основи компʼютерної грамотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери; людина, яка  є прихильником здорового способу життя).                                                                  Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.                        Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.                                                                Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог Державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки іспілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, що використовуються у старших класах.                                                        Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог Державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (програмування, навички

 

технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права й свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.                                                            Випускник Новоборівського ліцею імені Василя Лунька – свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє. Педагогічний колектив ліцею повинен виховати випускника, здатного до самовизна­чення, самовдосконалення й самореалізації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3

Цілі та завдання освітньої діяльності закладу

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура», «Основи здоров'я», «Здоров’я, безпека та добробут», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.                           Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-6 класах НУШ формується із модулів, запропонованих модельною програмою. На вибір учнів упродовж року пропонується 12-16 варіативних модулів. Вибір варіативного модулю учнем/ученицею відбувається на початку кожної чверті із 3-4 модулів, запропонованих освітнім закладом. Кожної навчальної чверті учень/учениця обирає нові варіативні модулі.                                                                             Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 7-11 класах формується самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу освіти, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.                             Навчальний план старшої школи реалізує зміст освіти на профільному рівні та рівні стандарту.                                                                             Навчально-тренувальні заняття (навчально-польові збори – НПЗ, НТЗ) з курсу «Захист України» можуть проводитись наприкінці навчального року в рамках навчальної практики учнів, у т. ч. з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр закладів вищої освіти, центрів комплектування та соціальної підтримки, оборонно-спортивних, військово-патріотичних оздоровчих таборів тощо.                                                        Вивчення екології в 10-11 класах здійснюється інтегровано з біологією.   Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання учнів учитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки,  навчально-практичні заняття, оглядова конференція (для 8-11 класів). Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.                                                                                     Такі компетентності учнів 5-6, 7-9, 10-11 класів як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
 Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.
Наскрізні лінії є соціально значущими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.                                                                              Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними програмами відповідно до переліку програм, підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2023-2024 навчальному році.                                                      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Новоборівського ліцею імені Василя Лунька

Новоборівської селищної ради Житомирської області

на 2023-2024 н.р.

Робочий навчальний план Новоборівського ліцею імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської області на 2023-2024 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Концепції «Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від 14 грудня 2016 року № 988-р, постанови  Кабінету  Міністрів  України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження  Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 №405 «Про    затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» (7-9 класи), від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 р. №1493 (із змінами) «Про    затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти IIІ ступеня», від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» (5-6 класи),  Державних санітарних правил і норм    влаштування,   утримання   загальноосвітніх   навчальних закладів   та     організації навчально-виховного   процесу  (ДСанПіН  5.2.008-01).              Кількість класів – 20, кількість учнів – 396.                                                  Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в повному обсязі годинами, які передбачені Типовими освітніми програмами. Робочий навчальний план перших-четвертих класів НУШ складений у відповідності до Типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України:                                                                                                                     1-2 класи – наказ МОН від 08.10.2019 р. №1272;                                       3-4 класи – наказ МОН від 08.10.2019 р. №1273.                                          У 1-4 класах вивчатиметься інтегрований предмет «Мистецтво».                          З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1, 3, 4 кл. – 7 год, 2 кл. – 8 год) виокремлено мовно-літературну освітню галузь – 2 год.                                        З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1, 3, 4 кл. – 7 год, 2 кл. –  8 год) виокремлено математичну освітню галузь – 1 год.                                             З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (2 кл., 8 год) виокремлено інформатичну освітню галузь – 1 год.                                                                           З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1, 3, 4 кл. – 7 год, 2 кл. – 8 год) виокремлено технологічну освітню галузь – 1 год.

Робочий навчальний план 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б класів основної школи розроблено за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженою  наказом МОН  України від 19.02.2021 р. № 235, додаток 3 (НУШ).

Робочий навчальний план 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класів основної школи розроблено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженою  наказом МОН  України від 20.04.2018 р. № 405, таблиця 1. Рішенням педагогічної ради від 30.08.2022 р. змінено додаток з 12 на 1 у цих класах (вилучено російську мову).

Робочий навчальний план 10-А, 10-Б, 11 класів відповідає вимогам Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р. №408 (профільна середня освіта) та розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів та профільних предметів (профіль української філології,  профіль фізичної культури).

Варіативна складова навчальних планів у 2023-2024 н.р. не використовується. Враховано поділ годин інформатики в 2-4, 5-11 класах (крім 7-Б класу, де кількість учнів – 9) та курсу «Захист України» в 10-А та 11 класах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Разом

І

Інваріантна складова

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Українська мова

5

5

5

5

5

5

5

35

2.

Іноземна мова (англійська)

2

2

3

3

3

3

3

19

3.

Математика

3

3

3

4

4

4

4

25

4.

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

3

3

21

Я досліджую світ (українська мова)*

2

2

2

2

2

2

2

14

Я досліджую світ (математика) **

1

1

1

1

1

1

1

7

Я досліджую світ (інформатика) ***

 

 

1

 

 

 

 

1

Я досліджую світ (дизайн і технології) ****

1

1

1

1

1

1

1

7

5.

Інформатика

 

 

 

1

1

1

1

4

6.

Мистецтво (інтегрований предмет)

2

2

2

2

2

2

2

14

7.

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

21

 

Усього (без фізичної культури)

19+3

19+3

21+3

22+3

22+3

22+3

22+3

 

147+

  21

ІІ

Варіативна складова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові години на вивчення предметів

інваріантної складової, курсів за вибором,

проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

1

1

1

1

1

1

1

7

 

Додаткові години у 2023-2024 н.р.

не використовуються

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20

20

22

23

23

23

23

 

 

 

 

 

Сумарна кількість навчальних годин

інваріантної і варіативної складових, що

фінансується з бюджету (без урахування

поділу класів на групи)

22

22

24

 

25

25

25

25

168

 

Поділ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Я досліджую світ (інформатика)

 

 

1

 

 

 

 

1

2.

Інформатика

 

 

 

1

1

1

1

4

 

Всього фінансується

22

22

25

26

26

26

26

173

 

 

 

* З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1, 3, 4 кл. – 7 год, 2 кл. – 8 год) виокремлено мовно-літературну освітню галузь – 2 год.

** З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1, 3, 4 кл. – 7 год, 2 кл. –  8 год) виокремлено математичну освітню галузь – 1 год.

*** З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (2 кл., 8 год) виокремлено інформатичну освітню галузь – 1 год.

**** З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1, 3, 4 кл. – 7 год, 2 кл. – 8 год) виокремлено технологічну освітню галузь – 1 год.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ  МОН   України

                                                               від 19.02.2021  №235 

Додаток 3

 

з/п

Освітні галузі/

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

К-сть годин разом

Перев.

зошитів

І

Інваріантна складова

5-А

5-Б

6-А

6-Б

 

 

 

Мовно-літературна освітня галузь

 

 

 

 

 

 

1.

Українська мова

4

4

   4

  4

  16

16

2.

Українська література

2

2

       2

       2

8

8

3.

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

1,5

6

6

5.

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

3,5

3,5

14

14

 

Математична освітня галузь

 

 

 

 

 

 

6.

Математика

5

5

5

5

20

20

 

Природнича освітня галузь

 

 

 

 

 

 

7.

Пізнаємо природу

2

2

2

2

8

 

8.

Географія

 

 

2

2

4

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

 

 

 

 

 

 

9.

Здоров’я, безпека та добробут

1

1

1

1

4

 

10.

Етика

0,5

0,5

0,5

0,5

2

 

 

Громадянська та історична освітня галузь

 

 

 

 

 

 

11.

Досліджуємо історію і суспільство

1

1

2

2

6

 

 

Інформатична освітня галузь

 

 

 

 

 

 

12.

Інформатика

1,5

1,5

1,5

1,5

6

 

 

Технологічна освітня галузь

 

 

 

 

 

 

13.

Технології

2

2

2

2

8

 

 

Мистецька освітня галузь

 

 

 

 

 

 

14.

Музичне мистецтво

1

1

1

1

4

 

15.

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

 

 

Фізична культура

 

 

 

 

 

 

16.

Фізична культура

3

3

3

3

12

 

 

Разом

26+3

26+3

29+3

29+3

122

64

 ІІ

 

 

Варіативна складова

2

2

2

2

 

 

Години у 2023-2024 н.р. не використовуються

 

 

Гранично допустиме навчальне

навантаження

28

28

31

31

 

 

 

 

Всього (без урахування поділу

класів на групи)

26+3

26+3

29+3

29+3

 

64

 

Поділ

 

 

 

 

 

 

1.

Інформатика

1,5

1,5

1,5

1,5

6

 

 

Всього фінансується

30,5

30,5

33,5

33,5

128

64

                 

 

 

Наказ  МОН   України

                                                               від 20.04.2018  №405 

Таблиця 1

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

К-сть годин разом

Перев.

зошитів

І

Інваріантна складова

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

 

 

1.

Українська мова

2,5

2,5

2

2

2

2

  13

13

2.

Українська література

2

2

2

2

2

2

12

12

3.

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

18

18

4.

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

12

12

5.

Історія України

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

8

 

6.

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

6

 

7.

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

2

 

8.

Музичне мистецтво

1

1

-

-

-

-

2

 

9.

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

2

 

10.

Мистецтво

-

-

1

1

1

1

4

 

13.

Алгебра

2

2

2

2

2

2

12

12

14.

Геометрія

2

2

2

2

2

2

12

12

15.

Біологія

2

2

2

2

2

2

12

 

16.

Географія

2

2

2

2

1,5

1,5

11

 

17.

Фізика

2

2

2

2

3

3

14

 

18.

Хімія

1,5

1,5

2

2

2

2

11

 

19.

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

6

 

20.

Інформатика

1

1

2

2

2

2

10

 

21.

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

6

 

22.

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

18

 

 

Разом

28+3

28+3

28,5

+3

28,5+3

 

30+3

 

 

30+3

 

 

191

79

 ІІ

Варіативна складова

2,5

 

2,5

 

3

3

 

 

3

 

3

 

 

 

Години у 2023-2024 н.р. не використовуються

 

 

Гранично допустиме навчальне

навантаження

32

32

33

33

33

33

 

 

 

 

Всього (без урахування поділу

класів на групи)

31

31

31,5

31,5

33

33

191

 

 

Поділ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Інформатика

1

 

2

2

2

2

9

 

 

Всього фінансується

32

31

33,5

33,5

35

35

200

79

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

               

 

 

 

Наказ  МОН   України

                                                               від 20.04.2018  №408 

Таблиці 2-3

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Кількість годин разом

Перевірка зошитів

10-А

11

І

Інваріантна складова

Української

філології

профіль

 

 Профільні предмети

 

 

 

 

1.

Українська мова

4

4

8

8

2.

Українська  література

4

4

8

8

 

Базові предмети

 

 

 

 

3.

Зарубіжна література

1

1

2

2

4.

Іноземна мова

2

2

4

4

5.

Історія України 

1,5

1,5

3

 

6.

Всесвітня історія

1

1

2

 

7.

Громадянська освіта

2

-

2

 

8.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

6

6

9.

Біологія і екологія

2

2

4

 

10.

Географія

1,5

1

2,5

 

11.

Фізика і астрономія

3

4

7

 

12.

Хімія

1,5

2

3,5

 

13.

Фізична культура

3

3

6

 

14.

Захист України

1,5

1,5

3

 

 

Вибірково-обов’язкові предмети

 

 

 

 

15.

Інформатика

1,5

1,5

3

 

16.

Технології

1,5

1,5

3

 

 

Разом

34

33

67

28

ІІ

Варіативна складова

8

9

 

 

 

 

Години у 2023-2024 н.р. не використовуються

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

 

 

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

33

 

 

 

Поділ

 

 

 

 

1.

Інформатика

1,5

1,5

3

 

2.

Захист України

1,5

1,5

3

 

 

Всього фінансується

37

36

73

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ  МОН   України

                                                               від 20.04.2018  №408 

Таблиці 2-3

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Кількість годин разом

Перевірка зошитів

10-Б

І

Інваріантна складова

Профіль

фізичної культури

 

 Профільний предмет

 

 

 

1.

Фізична культура

6

6

 

 

Базові предмети

 

 

 

2.

Українська мова

2

2

2

3.

Українська література

2

2

2

4.

Зарубіжна література

1

1

1

5.

Іноземна мова

2

2

2

6.

Історія України 

1,5

1,5

 

7.

Всесвітня історія

1

1

 

8.

Громадянська освіта

2

2

 

9.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

3

10.

Біологія

2

2

 

11.

Географія

1,5

1,5

 

12.

Фізика

3

3

 

13.

Хімія

1,5

1,5

 

14.

Захист України

1,5

1,5

 

 

Вибірково-обов’язкові предмети

 

 

 

15.

Інформатика

1,5

1,5

 

16.

Технології

1,5

1,5

 

 

Разом

33

33

10

ІІ

Варіативна складова

8

 

 

 

Години у 2023-2024 н.р. не використовуються

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

 

 

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33

 

 

 

Поділ

 

 

 

1.

Інформатика

 

 

 

2.

Захист України

 

 

 

 

Всього фінансується

33

33

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентноздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик та інформаційно-комунікативних технологій і традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створені умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. 

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проєкти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

 

Розділ 6

 Особливості побудови освітнього процесу

в класах з інклюзивним навчанням

 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з ООП, які навчаються у  2, 5-Б і 6-Б класах проводяться з метою психосоціального розвитку та корекції психофізичних порушень.

Напрями корекційно-розвиткової роботи в ліцеї та завдання, реалізація яких сприяє досягненню мети:

1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).

2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію).

3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички).                                                            Корекційно-розвиткові заняття проводяться корекційними педагогами ІРЦ та практичним психологом. Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на учнів з особливими освітніми потребами складено індивідуальні програми розвитку, які забезпечують індивідуалізацію навчання, визначають конкретні навчальні стратегії та підходи. В індивідуальній програмі розвитку зазначено загальну інформацію про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію чи модифікацію навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

з учнем 2 класу Новоборівського ліцею імені Василя Лунька

Новоборівської селищної ради Житомирської області

Жабком Владиславом Юрійовичем

                     (інклюзивне навчання, модифікована освітня програма)

                                                                   

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1 клас

Українська мова

5

Підстава: висновок № 24

від 17 червня 2022 року про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

№ ІРЦ-85046/2022/338154/П12

заява матері.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

3

Математика

3

Я досліджую світ

3

Я досліджую світ (українська мова)

2

Я досліджую світ (математика)

1

Я досліджую світ (дизайн і технології)

1

Я досліджую світ (інформатика)

1

Мистецтво

2

Фізична культура

3

Разом

24

Корекційно-розвиткові заняття

4

 

6 год

 

1.Заняття з практичним психологом.

Лего-конструювання

1

 

Практичний психолог

 

2.Заняття з вчителем-логопедом. Розвиток мовлення

2

 

 

 

 

Вчитель-логопед

 

3.Заняття з вчителем-дефектологом.

Розвиток психомоторики та сенсорних процесів

1

 

 

Вчитель-дефектолог

4.Заняття з вчителем-реабілітологом.

У світі ритмів

2

Вчитель-реабілітолог

 

Примітка: навчальний план складений у відповідності до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272.                                                                  

 

Робочий навчальний план

з учнем 5-Б класу Новоборівського ліцею імені Василя Лунька

Новоборівської селищної ради Житомирської області

Лозовиком Назаром Сергійовичем

             (інклюзивне навчання, адаптація/модифікація освітньої програми)

 

з/п

Освітні галузі/

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

у класі

 

 

 

І

Інваріантна складова

5-Б

Підстава: висновок № 43

від 08 травня 2023 року про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи

ІРЦ-85046/2023/409090/П12

заява матері.

 

 

 

Мовно-літературна освітня галузь

 

1.

Українська мова

4

2.

Українська література

2

3.

Зарубіжна література

1,5

4.

Іноземна мова (англійська)

3,5

 

Математична освітня галузь

 

5.

Математика

5

 

Природнича освітня галузь

 

6.

Пізнаємо природу

2

 

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

 

7.

Здоров’я, безпека та добробут

1

8.

Етика

0,5

 

Громадянська та історична освітня галузь

 

9.

Досліджуємо історію і суспільство

1

 

Інформатична освітня галузь

 

10.

Інформатика

1,5

 

Технологічна освітня галузь

 

11.

Технології

2

 

Мистецька освітня галузь

 

12.

Музичне мистецтво

1

13.

Образотворче мистецтво

1

 

Фізична культура

 

14.

Фізична культура

3

Разом

29

Корекційно-розвиткові заняття

4

 

6 год

 

Заняття з практичним психологом.

«Соціально-побутове орієнтування»

2

Практичний психолог

Заняття з вчителем-логопедом.

«Розвиток мовлення»

1

Вчитель-логопед

Заняття з вчителем-дефектологом.

«Ритміка»

1

Вчитель-дефектолог

Заняття з вчителем-реабілітологом. «Лікувальна фізична культура»

2

Вчитель-реабілітолог

 

 

Примітка: робочий навчальний план розроблено за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженою  наказом МОН  України від 19.02.2021 р. № 235, додаток 3 (НУШ).

 

 

 

Робочий навчальний план

з учнем 6-Б класу Новоборівського ліцею імені Василя Лунька

Новоборівської селищної ради Житомирської області

Твардовським Миколою Олеговичем

                       (інклюзивне навчання, адаптована освітня програма)

 

з/п

Освітні галузі/

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

у класі

 

 

 

І

Інваріантна складова

5-Б

Підстава: висновок № 26

від 22 червня 2022 року про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

№ ІРЦ-85046/2022/339977/П26

заява матері.

 

 

 

Мовно-літературна освітня галузь

 

1.

Українська мова

4

2.

Українська література

2

3.

Зарубіжна література

1,5

5.

Іноземна мова (англійська)

3,5

 

Математична освітня галузь

 

6.

Математика

5

 

Природнича освітня галузь

 

7.

Пізнаємо природу

2

8.

Географія

2

 

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

 

8.

Здоров’я, безпека та добробут

1

9.

Етика

0,5

 

Громадянська та історична освітня галузь

 

10.

Досліджуємо історію і суспільство

2

 

Інформатична освітня галузь

 

11.

Інформатика

1,5

 

Технологічна освітня галузь

 

12.

Технології

2

 

Мистецька освітня галузь

 

13.

Музичне мистецтво

1

14.

Образотворче мистецтво

1

 

Фізична культура

 

15.

Фізична культура

3

 

Разом

29+3

Корекційно-розвиткові заняття

2

 

3 год

 

Заняття з практичним психологом.

Соціально-побутове орієнтування

2

Практичний психолог

Заняття з вчителем-реабілітологом. Лікувальна фізкультура (ритміка)

1

Вчитель-реабілітолог

 

Примітка: робочий навчальний план розроблено за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженою  наказом МОН  України від 19.02.2021 р. № 235, додаток 3 (НУШ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів ліцею буде вивчатись:

- шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів;

- проведення контрольних випробувань учнів;

- участі учнів закладу  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах;

- шляхом складання та захисту наукових проєктів та участі в роботі МАН;

- аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Оцінюванню учнів 5-6 класів НУШ підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану.

Оцінювання результатів навчання учнів зорієнтоване на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом.

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

 Для виконання освітньої програми ліцею на 2023-2024 навчальний рік передбачено використання затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини.

Перелік навчальної літератури та програм, затверджених МОН, охоплює підручники, посібники та програми для закладів загальної середньої освіти, а також програми та посібники із психології та педагогіки. Педагоги ліцею, маючи право на академічну свободу, вільно вибирають форми, методи та засоби навчання, що відповідають освітній програмі, враховуючи, що до деяких програм останнім часом внесено зміни, ще не відображені в підручниках попередніх років. Для викладання тем, що зазнали змін, педагоги використовують електронні версії підручників або інші додаткові матеріали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 9

Структура навчального року

 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 2023-2024 навчальний рік в умовах воєнного стану розпочинається 1 вересня онлайн-привітанням – «День Знань».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Тривалість семестрів:

  • I семестр – з 01.09.2023 р. по 24.12.2023 р.;
  • II семестр – з 08.01.2024 р. по 31.05.2024 р.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

  • осінні – з 23 жовтня по 29 жовтня;
  • зимові – з 25 грудня по 07 січня;
  • весняні – з 25 березня по 31 березня.

Ліцей працює у пʼятиденному режимі в одну зміну. З 1 вересня – за дистанційною і змішаною формами навчання з дотриманням санітарного регламенту тривалості навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі (наказ МОЗ від 01.08.2022 р. №1371).

Тривалість уроків: в 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин,

5-11-х класах – 45 хвилин; тривалість перерв: дві великі перерви (після другого та третього уроків) по 20 хвилин та малі – по 10 хвилин.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи. Державна підсумкова атестація проводиться  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково. 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА.doc

 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

        Робочий навчальний план перших-четвертих класів складений у відповідності до Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови, який затверджено наказом МОНмолодьспорту від 10.06.2011 р. №572, зі змінами згідно наказу МОН від 16.04.2014 р. №460, додаток 2.

       Робочий навчальний план п’ятих-девʼятого класів основної школи розроблено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини, затвердженим наказом МОН України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. №664) зі змінами, внесеними наказом МОН України від 12.12.2014 р. № 1465, додаток 12.

       Робочий навчальний план десятого-одинадцятого класів відповідає вимогам Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених листом МОНмолодьспорту від 27.08.2010 р. №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. №657, додаток №9 – 10-11 класи (профіль української філології).

Оновив(-ла) Анна Федорченко 21.12.2023